خرید سیگار برگ
مرکز فروش توتون پیپ
خرید پیپ اصل
نمایندگی تفال
بهترین مدل اتو بخار تفال
قیمت زودپز برقی
آموزش آشپزی
آموزش شیرینی پزی
تولید و چاپ انواع پرچم
آموزش کافی شاب
تور کویر مرنجاب
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
سنگ تراورتن
تعليم و تربيت
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/3/23  ساعت: ۲۱

تعداد صفحات:199

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

فصل اول – موضوع پژوهش

مقدمه

واكنش ديگران

مقايسه با ديگران

ايفاي نقش

سوالات پژوهش

فرضيه پژوهش

اهداف پژوهش

تعاريف و اصطلاحات

تعاريف نظري متغير در پژوهش

خود پنداره

تعريف نظري استرس (فشار رواني)

تعاريف عملياتي متغيرهاي پژوهش

تعريف عملياتي خود پنداره

تعريف عملياتي استرس

فصل دوم – پيشينه پژوهش

بخش اول – مباني نظري پژوهش

مفهوم خودپنداره

ارتباط خودپنداره با عزت نفس

عوامل موثر بر تحول خودپنداره

خود در تعليم و تربيت اسلامي

عوامل موثر در خودپنداره

بررسي موضع گيري هاي نظري در قلمرو خودپنداره

ديدگاه اجتماعي

ديدگاه روان شناختي

ديدگاه شناختي اجتماعي

ديدگاه تحليلي

طرح واره خود ماركوس

نظريه هاي روانشناسان در ارتباط با خودپنداره

نظريه هاي مكتب روان پويايي

نظريه هاي مكتب روان شناسي در روان پزشكي اجتماعي

نظريه هاي مكتب انسان گرايي

نظريه هاي مبتني بر تحليل عوامل

مفهوم استرس

استرس چيست؟

عوامل خارجي موجب استرس

عوامل داخلي موجب استرس

مراحل فشار رواني

استرس زاهاي بالقوه

انواع استرس زاهاي بالقوه

گرفتاري هاي روزانه و دلگرم كننده ها

دلگرمي هاي روزانه

شرايط مزمن

انواع فشار رواني

كشمكش دروني (تعارض)

پيامدهاي استرس

اختلال هيجاني

اختلال شناختي

اختلال فيزيولوژيكي

اثرات فيزيولوژيايي فشار رواني

پزشكي روان تني

فشار رواني و بيماري قلبي

عوامل مؤثر در تشديد فشار رواني

امكان كنترل طول دوره فشار رواني

عوامل روان شناختي استرس

فشار خون اساسي دستگاه عصبي

نشانه هاي جسماني يا فيزيولوژيكي استرس

نشانه هاي رفتاري استرس

شيوه هاي مقابله يا كنار آمدن با استرس

انواع شيوه هاي مقابله

افراد مقاوم در برابر فشار رواني

نظريات موجود درباره اختلالات رواني – فيزيولوژيكي استرس

واكنش هاي بدن در پاسخ به استرس

استرس در گذشته و امروز

خسارت استرس

آنوتومي استرس

آيا دختران بيشتر در معرض فشار رواني و نگراني هستند يا پسران؟

هدف هاي كوتاه مدت استرس

هدف هاي دراز مدت استرس

واكنش فكري

هدف نهايي

واكنش عاطفي – رواني

اندازه­ گيري ميزان فشار رواني در زندگي

راه­ هاي از ميان بردن فشار رواني

بخش دوم : مطالعات انجام شده در رابطه با متغيرهاي پژوهش

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

فصل سوم : روش پژوهش

جامعه آماري

نمونه آماري و روش نمونه گيري

ابزار اندازه­ گيري

طرح تحقيق

روش اجرا

روش تحليل داده­ ها

فصل چهارم : يافته­ هاي پژوهشي

مقدمه

يافته­ هاي توصيفي

يافته­ هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش

يافته­ هاي جانبي

فصل پنجم – بحث و نتيجه­ گيري

بحث و نتيجه­ گيري

محدوديت ها

پيشنهادات

منابع

ضمائم

 

فهرست جداول:

جدول 1-2

جدول 1-3 توزيع آزمودني ها بر حسب وضعيت تاهل

جدول 2-3 توزيع آزمودني ها بر حسب گروه هاي سني (سال)

جدول 3-3 توزيع آزمودني ها بر حسب سطح تحصيلات

جدول 4-3 توزيع آزمودني ها بر حسب سابقه خدمت (سال)

جدول 1-4 ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمره آزمودني ها در متغيرهاي خود پنداره و استرس مربوطه به كل نمونه و تفكيك گروه ها (معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي

جدول 2-4 نتايج تحليل اريانس چند متغييري (مانوا) روي نمرات خود پنداره و استرس معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين و مدارس ابتدايي عادي

جدول 3-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره و استرس معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي

جدول 4-4 نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات خود پنداره، استرس معلمين با گروه هاي سني مختلف

جدول 5-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره، استرس و معلمين با گروه هاي سني مختلف

جدول 6-4 نتايج آزمون تعقيي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات استرس معلمين با گروه هاي سني مختلف

جدول 7-4 نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات خود پنداره و استرس معلمين با تحصيلات مختلف

جدول 8-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره و استرس معلمين با تحصيلات مختلف

جدول 9-4 نتايج آزمون تعقيي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات استرس معلمين با تحصيلات مختلف

جدول 10-4 نتايج تحليل واريانس چند متغييري (مانوا) روي نمرات خود پنداره و استرس معلمين مجرد و متاهل

جدول 11-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره و استرس معلمين مجرد و متاهل

جدول 12-4 نتايج تحليل واريانس چند متغييري (مانوا) روي نمرات خود پنداره، استرس معلمين با سابقه خدمت مختلف

جدول 13-4 نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ خود پنداره، استرس و معلمين با سابقه خدمت مختلف

جدول 14-4 نتايج آزمون تتعقيي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات استرس معلمين با سابقه خدمت مختلف

15-4 ضرايب هميستگي ساده بين خود پنداره با استرس

16-4 توزيع معلمين بر حسب وضعيت خود پنداره

 

فهرست نمودار:

نمودار 1-3 توزيع معلمين بر حسب وضعيت تاهل

نمودار 2-3 توزيع معلمين بر حسب گروه سني (سال)

نمودار 3-3 توزيع معلمين بر حسب سطح تحصيلات

نمودار 4-3 توزيع معلمين بر حسب سابقه خدمت (سال)

نمودار 1-4 توزيع معلمين بر حسب خود پنداره و استرس

 

 

چكيده :

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين خودپنداره و استرس معلمين مدارس ابتدايي استثناء و معلمين مدارس ابتدايي عادي است. نمونه پژوهش شامل 100 معلم ( 50 معلم مدارس عادي و 50 معلم مدارس استثنايي) بودند كه به طور تصادفي ساده انتخاب شدند و با آزمون هاي پرسش نامه خودپنداره را جزر و پرسشنامه استرس هلمز – راهه استفاده شده تحقيق حاضر از نوع علي – مقايسه اي بود و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل واريانس چند متغييري ( MANOVA ) انجام شده است ضمناٌ براي كليه فرضيه ها سطح معني داري 5% =  در نظر گرفته شده است. نتايج نشان داد كه بين خودپنداره معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي تفاوت وجود ندارد و همچنين بين استرس معلمين مدارس ابتدايي استثنايي و معلمين مدارس ابتدايي عادي تفاوت معني داري وجود دارد.

 

مقدمه:

رواشناسي علم تحقيق در رفتار موجودات زنده به ويژه در تفكر، احساس و رفتار بشر است به همين دليل از چندي پس روانشناسان علاقه شديدي نسبت به مشكلات عملي كه براي افراد بشر پيش مي آيد و راه حل هايي كه ميتوان براي آن ها پيشنهاد داد پيدا كرده اند. منظور روانشنايي علاوه بر پيشرفت علمي و صنفي بهبود بخشيدن به زندگي انسان نيز هست اين علاقه روز افزون روانشناسان به مسائل روزمره و عملي بشر موجب شده كه دانش ما در افراد و به وي‍ژه كساني كه دچار مشكلات رواني هستند بطور قابل ملاحظه اي افزايش يابد. عدم سازش و وجود اختلالات رفتاري در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است در هر طبقه و صنفي و در هر گروه و جمعي اشخاص نامتعادلي زندگي ميكنند. بنابراين در مورد همه افراد اعم از كارگر، دانش پژوه، زارع، پزشك و مهندس، معلم، استاد دانشگاه و.. خطر ابتلا به ناراحتي هاي رواني از جمله استرس (فشار رواني) وجود دارد به عبارت ديگر، هيچ فرد انساني در برابر امراض مصونيت ندارد. البته دانستن اين كه هر فردي ممكن است گرفتار ناراحتي و فشارهاي رواني شود خود به خود كافي نيست زيرا سلامت رواني تنها منحصر به تشريح عمل اختلالات رفتار نيست بلكه هدف اصلي آن پيشگيري از وقوع ناراحتي هاست. پيشگيري به معناي وسيع آن عبارت است از به وجود آوردن عواملي كه مكمل زندگي سالم و طبيعي است به علاوه درمان اختلالات جزيي رفتار به منظور جلوگيري از وقوع بيمارهاي شديد رواني. همچنين به موازات تغيير و تحولاتي كه در جسم انسان صورت ميگيرد روان او هم دستخوش تغييراتي ميگردد در اين مسير «خود» كه در مركز ساختار رواني انسان قرار دارد و بعنوان منبع و مرجع و فعاليت هاي فكري، عاطفي و رفتاري انسان ايفاي نقش ميكند شكل ميگيرد. روان انسان از بخش هاي متفاوتي تشكيل شده كه عبارتند از : توانائي هاي حسمي و حركتي، شناختي، هوشي، عاطفي، احساسي كه در رفتارهاي غريزي و فطري نشان داده ميشود. نوزاد ابتدا نسبت به خود و توانايي هاي خود و يا موضوعات و اشياء، محيط، گرايش عاطفي مثبت يا منفي ندارد ولي بتدريج در نتيجه عوامل مختلف، سمت گيري عاطفي پيدا ميكند و روي هر چيزي سرمايه گذاري عاطفي انجام ميدهد.واكنش هاي محيطي و اطرافيان كودك در تصويري كه او از خود پيدا ميكند بسيار موثر هستند. واكنش هاي والدين، معلم، فاميل، دوست شخصيت هاي خانوادگي و اجتماعي در شكل گيري عاطفي « خودپنداره » نقش مهمي را ايفا ميكند. انسان در فرآيند جامعه پذيري مي آموزد كه خود را بعنوان موجودي مستقل و جدا از ديگران باز شناسد خودمداري هويت شخصي است كه ديگران در برابر كنش و واكنش نشان ميدهند. نوزاد انسان در بدو تولد مفهومي از خود ندارد و آگاهي از هستي خويش را در فرآيند اجتماعي شدن مي يابد. «خود» شامل تمام افكار، ادراكات و ارزش هايي است كه «من» آن را تشكيل ميدهد.

«من» آن چه كه هستم و آن چه كه ميتوانم انجام دهم را شامل ميشود. اين «خود» ادراك شده به نوبه خود هم بر ادرك فرد از جهان و هم بر رفتار او تاثير ميگذارد. انديشه مفهوم خود در اصل بر توانايي انسان به تفكر مبتني است كه معمولاٌ آن را ويژگي خاص انسان ميدانند.

گروهي از روان شناسان اجتماعي كه خود را « تعامل گران نمادين » مي نامند معتقدند كه افراد بر اساس اين كه ديگران در مورد آن ها چه نظري دارند يا با آن ها چگونه رفتار ميكنند در مورد خود اظهار نظر ميكنند اين عقيده در مورد خود «خود آيينه اي» ناميده شده است و بر اين مسئله تاكيد ميكند كه مادر مورد خودمان انعكاسي آيينه وار از عقايد ديگران در مورد ماست.

تصورات افراد از خود از حالات عيني به حالات انتزاعي و متمايز تغيير ميكند،‌ تغييرات وابسته به سن در فهم كودكان از دنياي اجتماعي نيز بر شكل گيري خود پنداره هاي آنان تاثير مي گذارد. يكي از مفاهيم به كار رفته در اين پژوهش مفهوم خودپنداره است. مهم ترين مفهوم در نظريه پديدار شناختي درباره شخصيت مفهوم خويشتن است. خويشتن شامل تمام افكار، ادراكات و ارزش هايي است كه من را تشكيل ميدهد. من شامل آن چه هستم و آن چه كه ميتوانم باشم و مي توانم انجام دهم ميشود. اين خويشتن ادراك شده به نوبه خودم بر ادراك خود از جهان و هم بر رفتار او تاثير ميگذارد. فردي كه از يك خود پنداره ضعيف برخوردار است نظرگاه كاملاٌ متفاوتي نسبت به جهان خواهد داشت. خود پنداره لزوماً منعكس كننده واقعيت نيست بلكه ممكن است شخصي كه بسيار موفق و قابل احترام است خود را كاملاً آدم شكست خورده اي بپندارد. از نظر راجرز در خود پنداره فرد دست به ارزيابي تجربه ها ميزند، مردم ميل دارند به نحوي رفتار كنند كه با خود پنداره آنان همخوان و همساز باشد. تجربه ها و احساساتي كه با خود پنداره شخص همسازي ندارد تهديد كننده است و ممكن است به حيطه هوشياري راه داده نشود اين اساساً همان مفهوم واپس زني از نظر فرويد است. اما راجرز معتقد است كه اين گونه واپس زني نه لازم است و نه دائمي. جنبه هايي از تجارب كه شخص بايد آن ها را به خاطر ناهمخواني با خودپنداره اش انكار كند هر چه بيشتر باشد به همان نسبت شكاف بين خويشتن شخص و واقعيت ژرفتر ميشود و اضطراب بالقوه اش افزايش مي يابد، كسي كه خودپنداره اش با عواطف و تجاربش همساز نيست بايد از خود در مقابل واقعيت دفاع كند. زيرا اين واقعيت منجر به اضطراب مي شود اين ناهمسازي آن اضطراب شديد، افسردگي و يا انواع ديگر اختلالات رواني خواهد بود. اما در يك فرد سازگار خود پنداره، با تفكر، تجربه و رفتار همسازي دارد. به اين معنا خويشتن وي قالبي نيست بلكه انعطاف پذير است و از راه دروني تجارب و افكار تازه قابل تغيير است.

همان طور كه در سطرهاي بالا نيز اشاره كرديم تصوير خود يا هويت خود به معناي نگرش، ادارك، و برداشتي است كه شخص از خود دارد. محور اصلي اين تصوير از خود عبارت است از نام شخص، احساس نسبت به اندام و بدن خود، تصور از كل بدن، جنيسيت و سن. براي مرد شغل نيز موضوعي محوري است، زيرا براي زن، خانواده و شغل شوهر اهميت اساسي دارد. هسته مركزي تصوير خود، شامل خصوصيات ديگري است كه غير مستقيم نمود دارند مانند : طبقه اجتماعي، مذهب، پيشرفت هاي فردي و يا هر عاملي ديگري كه او را از ديگران جدا ميسازد.

لينك دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/3/23  ساعت: ۲۱

تعداد صفحات:38

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

بيان مسئله

هدف تحقيق

هدف كلي

هدف جزيي

راهكار ها و نتايج شركت دانش آموزان در نماز

شناسايي علت

ارزش هاي ديني و مذهبي

نا آشنايي با فلسفه و معاني عبادت و نماز

پيشگيري از وقوع مشكلات جوانان از ديدگاه اسلام

اصلاح روابط خانوادگي

ايجاد اسوه و الگوي مناسب براي جوانان

انتخاب دوستان مناسب

تشويق جوانان به بهره وري از دوران نوجواني

فلسفه عبادت و نماز در قرآن

نا آشنايي با نيازهاي خود

راهكارهاي پيشنهادي براي تغيير

راه هاي به وجود آوردن انگيزه در دانش آموزان

يافته هاي پژوهش در عمل

ميزان سودمندي و نتايج حاصل از انتخاب راه حل

پيشنهادهايي

راه هاي ترغيب دانش آموزان به اقامه نماز

نتيجه گيري

منابع

 

چكيده:

در دوره كودكي و نيمه نخست دوره نوجواني اهميت اين امر بيشتر است. شركت در مراسم مذهبي از قبيل نماز جماعت، نماز جمعه، مراسم اعياد مذهبي، مراسم سوگواري در ماه محرم، مراسم شبهاي قدر، جلسات ديني و … در پرورش عواطف ديني كودكان و نوجوانان بسيار موثر است. حضور در اين قبيل برنامه ها پيوند قلبي آن ها را با دين و معنويات افزايش ميدهد و زمينه را براي شكوفايي ايمان فراهم ميسازد. اين پيوند قلبي با دين سرمايه اي گرانبها براي اين دوره و دوره هاي بعدي است.

در اين جا بايد به نقش منحصر به فرد نماز اشاره كنيم، نماز ارتباط قلبي انسان با ياد خداست و نقشي بسيار سازنده در تربيت روحي و اخلاقي انسان دارد. كساني كه با نماز آشنا هستند به پايگاه روحي و معنوي با ارزشي دسترسي دارند. نوجوانان به اين پناه معنوي بيشتر نيازمندند. نوجواناني كه اهل نماز هستند در صورتي كه لغزش هايي داشته باشند با اتكاء به اين ارتباط پيوسته و منظم، راحت تر ميتوانند از لغزش هاي خود برگردند و خود را پا سازند، از اين رو نبايد از نقش اساسي نماز در تربيت كودكان و نوجوانان غفلت كرد.

 

مقدمه:

پروردگار متعال، خالق آدمي است او با تمام صفات و ويژگي هاي انسان و نيز سير تكامل و رشد او بي‌كم و كاست آشناست. به همين جهت بهترين و كامل‌ترين برنامه تربيتي را نيز از طريق پيامبران شايسته خود براي انسان فرستاده و در اختيارش قرار داده است. تعليم و تربيت مهم ترين و والاترين وظيفه بزرگ ترين معلمان بشريت، پيامبران بزرگ خدا و امامان راهنما است. آنان كه براي راهنمايي آدمي مبعوث شده اند سرچشمه‌هاي سعادت و نيك بختي را به روي او گشوده اند. پيش از آن راه بنمايانند همراهان خود را به خوبي شناخته و از راز و رمزهاي وجود آن ها و پيچيدگي هاي دروني و بيرونيشان آگاه گرديده اند.

در تعليم و تربيت براي معلمان و مربيان و اولياء نيز آشنايي با ويژگي هاي مخاطبان بيش از هر چيز ديگري مهم و حياتي است. كساني كه قرار است تحت يك برنامه منظم و دقيق آموزشي و تربيتي، دانش، نگرش، توانايي بيشتر، بهتر و جدي تر كسب كنند.

كار زماني حساس‌تر و دقيق‌تر ميشود كه مخاطبان، كودكاني باشند كه هر نقش كوچكي تا ابد بر صفحه جان و انديشه شان باقي خواهد ماند. اين چنين است امام متقين، اميرالمومنين(ع) تعليم و تربيت فرزند خويش را با تعليم كتاب خدا و تاويل و درك فهم آن آموزش شريعت مقدس و حرام و حلال خدا آغاز و بر آن پافشاري ميكند.

يكي از مسائل مهم در تربيتي ديني كودكان و نوجوانان اين است كه به موازات آموزش تعاليم ديني و پرورش فكري و اعتقادي آن ها، لازم است عواطف ديني نيز در آن ها رشد و گسترش يابد.

لينك دانلود

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:87

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

نتايج چكيده

فصل اول - طرح تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف پژوهش

هدف كلي

اهداف جزئي

فرضيه‌ها و پرسش هاي تحقيق

تعريف اصطلاحات

اوليا

همكاري

عدم همكاري

خانواده

آموزش

آموزش خانواده

انجمن اولياء و مربيان

اولياء

دبستان

فصل دوم - ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق

مقدمه

تاريخچه ارتباط و همكاري اولياء و مربيان

اهميت و ضرورت ارتباط اوليا و مربيان مدرسه

اهميت تعليم و تربيت

شورا و مشاركت در محيط هاي آموزشي

انجمن اولياء و مربيان واقعيت ها و ضرورت ها

اهداف انجمن اولياء و مربيان

وظايف انجمن اوليا و مربيان

نظريه روان شناسان جامعه شناسان در مورد تعليم و تربيت

جايگاه خانواده در تربيت كودكان

جايگاه انجمن اولياء و مربيان در نظام تعليم و تربيت

جذب همكاري اولياء و مربيان و ايجاد رابطه حسنه با اولياء

مدرسه بايد داراي فعاليت هاي تربيتي فوق برنامه باشد

مدرسه بايد با خانه پيوند تربيتي و آموزشي داشته باشد

جو مطلوب سازماني در مدرسه

تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع در داخل كشور

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور

فصل سوم - روش تحقيق

مقدمه

جامعه آماري

نمونه آماري

ابزارهاي اندازه گيري

روش آماري

فصل چهارم - تجزيه و تحليل اطلاعات

بخش اول : بررسي توصيفي پرسشنامه تحقيق

فراواني و درصد توزيع مورد مطالعه به تفكيك شغل

فراواني و درصد توزيع مورد مطالعه به تفكيك جنسيت

فراواني و درصد توزيع مورد مطالعه به تفكيك مدرك تحصيلي

فراواني و درصد توزيع مورد مطالعه به تفكيك سن

فراواني و درصد توزيع نمونه مورد مطالعه به تفكيك تعداد فرزند

فراواني و درصد توزيع نمونه مورد مطالعه به تفكيك وضعيت درسي فرزندان

پرسش (1) پرسش نامه تحقيق

پرسش (2) پرسش نامه تحقيق

پرسش (3) پرسش نامه تحقيق

پرسش (4) پرسش نامه تحقيق

پرسش (5) پرسش نامه تحقيق

پرسش (6) پرسش نامه تحقيق

پرسش (7) پرسش نامه تحقيق

پرسش (8) پرسش نامه تحقيق

پرسش (9) پرسش نامه تحقيق

پرسش (10) پرسش نامه تحقيق

پرسش (11) پرسش نامه تحقيق

پرسش (12) پرسش نامه تحقيق

پرسش (13) پرسش نامه تحقيق

پرسش (14) پرسش نامه تحقيق

پرسش (15) پرسش نامه تحقيق

پرسش (16) پرسش نامه تحقيق

پرسش (17) پرسش نامه تحقيق

پرسش (18) پرسش نامه تحقيق

پرسش (19) پرسش نامه تحقيق

پرسش (20) پرسش نامه تحقيق

پرسش (21) پرسش نامه تحقيق

پرسش (22) پرسش نامه تحقيق

پرسش (23) پرسش نامه تحقيق

پرسش (24) پرسش نامه تحقيق

بخش دوم : پاسخ به پرسشهاي پژوهش

پرسش اول تحقيق

پرسش دوم تحقيق

پرسش سوم تحقيق

پرسش چهارم تحقيق

پرسش پنجم تحقيق

پرسش ششم تحقيق

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه

بحث و نتيجه گيري

يافته هاي جانبي تحقيق

پيشنهادات

محدوديت هاي تحقيق

منابع تحقيق

پيوست ها (پرسش نامه تحقيق)

 

چكيده:

بطور كلي هدف از انجام اين تحقيق پاسخگويي به سؤالات ذيل است.

1) بررسي مهم ترين علل ميزان همكاري اولياء با مدرسه چيست؟

2) يافتن روشهاي مطلوب براي افزايش همكاري اولياء با مدرسه

3) بررسي موثرترين روش براي افزايش همكاري اولياء با مدرسه

4) بررسي راههاي گسترش ديدگاه مساعد نيست به همكاري آنها با مدرسه

5) بررسي اهم وظايف اولاد در مقابل مدرسه

6) بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده و موثر در عدم همكاري اولياء با مدرسه

در اين بررسي منظور از ميزان همكاري اولياء با مدرسه، همكاري با عدم همكاري آنها در كليه موارد درسي، خدماتي، فرهنگي و مادي و... هستند.

گروه نمونه تحقيق عبارت است از 150 نفر از اولياء دانش آموزان كه بطور كاملا تصادفي انتخاب شده‌‌اند.

روش آماري، روش توصيفي و روش جمع آوري اطلاعات عبارت از يك پرسش نامه 5 درجه‌اي كه اين مقياس حاوي 24 سوال مي‌باشد.

جهت پاسخگويي به سؤالات تحقيق و تجزيه و تحليل به دست آمده از روش آماري خي2 و درصد و رسم نمودار استفاده شده است.

 

مقدمه:

با گذشت زمان و پيشرفت علم و دانش، صنعت و تكنولوژي شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه دگرگون شد. بينش‌ها و نگرش‌هاي فرهنگي و فلسفي تغيير يافت و تقسيم كار و تحصيل موجب پيچيدگي و تنوع بيشتر زندگي گرديد و به دنبال اين تحولات نظام آموزش و پرورش دستخوش دگرگوني شد.

آموزش مهارت هاي فني، علمي و تخصصي به بيرون از محيط خانواده انتقال يافت و اين فكر را به وجود آورد كه آموزشگاه ها و مراكز آموزشي ميتوانند جايگزين خانواده در امر آموزش و پرورش دانش آموزان گردند.

بررسي و مطالعاتي كه توسط مربيان علوم تربيتي و روان شناسان و جامعه شناسان در اين موارد انجام شده بازگشت دوباره به اهميت جايگاه خانواده در جامعه و نقش حساس آن در تربيت كودكان و نوجوانان را با بهره مندي از شيوه هاي تازه بر رشد روانشناسي تربيتي مورد تاييد قرار ميدهد.

خانواده ها بايد بياموزند كه فرزندان محصول تربيتي والدين هستند و شخصيت آنان كه نسل آينده را تشكيل ميدهند در محيط خانواده قالب پذير ميشود.

هدف آموزش خانواده بايد اين باشد كه خانواده با استفاده از شيوه هاي درست آموزش و پرورش در برخورد رفتاري با فرزندان خود به گونه اي عمل كنند كه آنان را براي يك زندگي سالم در آينده تربيت نمايند.

مشغله والدين در بيرون از خانه، دشواريهاي زندگي و پيچيدگي هاي شيوه هاي آموزش و پرورش كه حاصل تحولات سريع اجتماعي است، كاركردهاي خانواده را محدود ساخته و موجب گرديده خانواده توانايي برنامه ريزي علمي و سنجيده در آموزش و پرورش نداشته باشد. اما اهميت خانواده از لحاظ تربيتي در دنياي امروز ضرورت همكاري و هماهنگي موثر آن با آموزشگاه را ايجاب مي كند همكاري و هماهنگي مدرسه و تبادل آگاهي ها و تجارب والدين و مربيان و هماهنگي ميان والدين و مسئولين آموزشگاه آنان را در شناخت نيازهاي معقول و مختلف كودكان و نوجوانان ياري بخشيده و به توانمندي و قابليت اين دو نهاد موثر در چارچوب رفع كمبودها و نيازهاي آنان خواهد افزود.

هر چه خانواده به رمز و رموز تربيت و پرورش آگاه تر باشد هماهنگي و همكاري موثر بين مدرسه و خانواده امكان پذير است و زمينه اجرايي برنامه هاي مشترك و هدفهاي همسان تربيتي اين دو نهاد در رابطه با تقسيم كار و تربيت كودكان و نوجوانان آسان تر فراهم ميشود.

برنامه آموزش خانواده از موثر ترين اقداماتي است كه به خانواده كمك ميكند تا در تربيت كودك و نوجوان از لحاظ روحي، عاطفي، اخلاقي و برخورد رفتاري به گونه اي عمل كنند كه در همكاري با آن چه درمدرسه از نظر تربيتي سازمان يافته تر انجام ميگيرد موفقيت آميز و تضمين كننده اجتماعي آنان در آينده باشد.

تحقيقات انجام شده ثابت كرده اند كه فضاي فرهنگي و تربيتي خانه و معيارها و ارزش هايي كه پدران و مادران در خانه برقرار ميكنند و برداشتهاي آنان از مدرسه و در نتيجه همكاري مستقيم با معلمان از جمله مهم ترين و قطعي ترين عوامل موثر در پيشرفت درسي پرورشي و عاطفي دانش آموزان است و همچنين ميزان حضور والدين در كلاس هاي آموزش خانواده گام بسيار مهمي است كه ميتواند رمز موفقيت آموزش و پرورش در تربيت نسل آينده باشد.

اخلاقي و فرهنگي خانواده در توانايي تربيت كودكان و نوجوانان و پروردن آن ها از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است و در صورت انجام وظيفه خانواده ميتواند از كانون كار و عبادت مركز تربيت و كانون ايجاد تعالي و رشد باشد.

كودك و نوجوان درس زندگي و انسانيت را در خانواده مي آموزد و والدين از اين بابت ميتوانند همچون كارگزاران الهي در خدمت او باشند.

همكاري و پيوند خانه و مدرسه مدت ها مورد بي توجهي قرار گرفته بود، اما در سه دهه اخير با توجه به افزايش جمعيت دانش آموزي ثابت شده است كه اولياي دانش آموزان ميتوانند در آموزش فرزندان خويش نقش موثر و به سزايي را ايفا كنند. در تحقيقات و بررسي هاي اين موضوع به اثبات رسيده است كه بايد بين اولياء دانش آموزان و مربيان مدرسه همكاري و هماهنگي تنگاتنگي وجود داشته باشد در غير اين صورت اين خلا ميتواند در ابعاد تحصيلي و شخصيتي ، اخلاقي، رواني و ... دانش آموزان اثرات نامطلوب و گاها جبران ناپذيري را در پي داشته باشد. متاسفانه در بعضي از مدارس مناطق محروم به خصوص مدارس حاشيه، اولياء همكاري و مساعدت لازم و كافي را با مربيان ندارند و اين مشكل بستگي به عوامل متعددي دارد كه از آن جمله ميتوان فقر اقتصادي، فقر فرهنگي و علمي را نام برد. چنانچه اوليا فرزندان خود را به كلي به مدرسه واگذار كنند و از نياز هاي تربيتي فرزندان خويش كه در چارچوب تربيت عمومي و رسمي نمي گنجد غافل شوند بدون شك نمي توانند اميدوار باشند كه فرزندانشان در آينده با هيچگونه مشكل درسي، شخصيتي روبه رو نخواهند شد. اگر معلين و مربيان فكر ميكنند بدون ياري جستن و هماهنگي با خانواده ها در آموزش و تربيت دانش آموزان و شكوفا سازي درست استعدادهاي آنان موفق ميشوند سخت در اشتباه هستند.

رشد شخصيتي و تحصيلي دانش آموزان قبل از هر چيز مستلزم برخورداري آنان از يك فضاي متعادل و هماهنگ در خانه و مدرسه است. محيط خانواده ميتواند الگوهاي رفتاري احساس و تفكر را به كودكان بياموزد و در آنان انگيزه و رغبت براي تحصيل و كسب علم را فراهم سازد. همكاري مستمر اولياء با مدرسه باعث رشد شخصيتي و تحصيلي نونهالان خواهد شد و براي اين كار بايد از فعاليت خوب انجمن و اوليا و مربيان و هم چنين جلسات آموزش خانواده درجهت نيل به اين هدف، كمال استفاده را برد. اعضاي انجمن در جذب مشاركت و همكاري اوليا بايد جلساتي با آن ها داشته باشد آموزش خانواده نيز در جذب و مشاركت آنان بسيار موثر خواهد بود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:24

نوع فايل: word

فهرست مطالب:

فصل اول - طرح تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت موضوع پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف تحقيق

اهداف ويژه

متغير هاي تحقيق

متغير مستقل

متغير وابسته

فرضيه ها يا پرسشهاي تحقيق

پرسشهاي ويژه

نوع مطالعه روش و نحوه اجراي تحقيق

ابزار گرد آوري داده ها

محدوديتهاي تحقيق

تعريف جملاتي مرتبط با تحقيق

عمده ترين عوامل خانوادگي موثر در پيشرفت تحصيلي

شرايط عاطفي و امنيت محيط خانواده

شرايط اجتماعي و اقتصادي

تحصيلات و سطح فرهنگ خانواده

تعداد اعضاي خانواده

اشتغال كودكان

ارتباط بين اوليا و مربيان

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

نقش و تاثير والدين - خصوصاً سواد آن ها – بر پيشرفت تحصيلي فرزندان

تعريف واژگان كليدي

افت كيفي

افت تحصيلي كلي (كلان)

افت تحصيلي جزئي

باورهاي والدين، موفقيت فرزند

شيوه‌ حضور و مداخله والدين

چند عامل مشخص كه بر پيشرفت تحصيلي فرزند تاثير دارد

عوامل موثر در ترك تحصيل دانش آموزان

سواد والدين

منابع

 

مقدمه:

بايد دانست كه عوامل متعددي بر نگرش كودك از خود و اعضاي خانواده خود موثر است، از آن جمله ميتوان به عوامل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حاكم بر خانواده اشاره كرد كه ارتباط مستقيم با سطح سواد و تحصيلات خانواده دارد. شخص باسواد امكان سلامت اقتصادي و تصميم گيري بيشتري دارد و چنين انساني نسبت به خود و فكر و فرهنگ جامعه بصيرت بيشتري دارد. سواد و تحصيلات، از ديدگاه اقتصادي، افراد را به‌سوي رشد و توسعه‌ درون زاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و كشور هدايت ميكند و از ديدگاه تخصصي، جامعه را موفق ميسازد، افراد بزرگسال بعنوان عامل اساسي توليد، حتي با يك اصطلاح اقتصادي خاص كه همان جمعيت فعال يا نيروي كار ميباشد، مشخص ميشوند. با توجه به آمار موجود، گسترش سواد كاهش رشد جمعيت و همچنين توسعه اقتصادي و اجتماعي و پيشرفت دانش و ... را تسهيل نموده است. تنها جوامعي توانسته‌اند مشكلات خود در زمينه هاي تغذيه، مسكن، پوشاك، بهداشت و آموزش را از ميان بردارند كه از سطح بالاي سواد برخوردار باشند. بي سوادي، نه تنها پديده اي قابل تاسف است، بلكه علامتي است در كنار علائم ديگر كه نشان دهنده از خود بيگانگي ميباشد و منجر به عقب ماندگي ميشود. اين عقب ماندگي در تعليم و تربيت، خود معلول شالوده هاي نامتناسب اقتصادي و اجتماعي است و رابطه مستقيم با فقر عمومي و كمبود وسايل كافي به ويژه نداشتن معلم و مدرسه است.

سواد و تحصيلات خانواده يكي از عوامل مهم پيشرفت بشر در جهان امروز است. پيشرفت تكنولوژي، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مديون اين عامل مهم است.

بي سوادي در تمام ابعاد زندگي انسان ميتواند تاثير بسزايي داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادي، رشد فرهنگي، رشد و تربيت فرزندان، بي نظمي و ناهنجاري كودكان، رشد اشتغال و غيره مطالعات نشان داده است كه هرچه آسيبهاي رواني بيشتر باشد،  موقعيت اجتماعي شخص را پايين تر مي آورد و  عواملي چون فقر، بي كاري، تعداد فرزندان، اعتياد، طلاق و ... كه همه موجب پايين آمدن موقعيت اجتماعي و فرهنگي شخص ميشود و آشفتگي ها يا آسيب هاي رواني را به وجود مي آورد معمولاً افرادي كه در سطح پايين اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زندگي ميكنند، سطح تحصيلات كمتري نسبت به افراد همسال خود دارند و ميزان تحصيلات در اين خانواده ها به شدت افت پيدا ميكند. در حقيقت در برخي از اين خانواده ها، سواد مقوله بيگانه اي است.

تاثير عميقي كه اين موقعيت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي پايين، بر روي افراد خانواده و جامعه برجا ميگذارد، موجب بي نظمي و آشفتگي رواني ميگردد، البته اين آشفتگي رواني را در طبقات مختلف جامعه ميتوان ديد.

شيوه هاي انحرافي ـ ايجاد علايم رواني بيماري ـ اقدام به خودكشي ـ بستري شدن ـ قطع ارتباط با واقعيت، در طبقات پايين اجتماع، بيشتر ديده ميشود.

مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، بعنوان پيش فرض اين مشكل مطرح است و در واقع هدف بررسي اثرات اقتصادي ـ اجتماعي اين مسئله بعنوان يك متغير مهم بر وضعيت رواني است. در اينجا سواد و تحصيلات را بعنوان يك متغير ملاك، لحاظ نموده كه قابل سنجش بيشتري است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:30

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

انواع خشونت خانوادگي عليه كودكان

خشونت جسمي

خشونت جنسي

غفلت (بي توجهي)

بي توجهي و غفلت جسماني

غفلت و اهمال از جهت پزشكي

غفلت هيجاني

غفلت از جهت تعليم و تربيت

طرد كودكان

خشونت رواني (عاطفي)

از سوء رفتار تا كودك آزاري

انواع كودك آزاري از ديدگاه روانشناسي

بررسي روانشناختي خشونت عليه كودكان كار

يونيسف و خشونت عليه كودكان

در اينجا به چند باور رايج ولي اشتباه در ميان مردم اشاره ميشود

عدم اعتماد و اطمينان به ديگران

احساس بي‌ارزشي و آسيب‌ديدگي

بي‌ثباتي عاطفي

انواع خشونت عليه كودك

خشونت رواني

خشونت در قالب بي‌اعتنايي

خشونت جسمي (فيزيكي)

 

مقدمه:

خشونت خانگي واقعيتي آزار دهنده و غير قابل انكار در دنياي امروز است، در جهاني كه محيط خانه ميبايد پناهگاهي باشد تا ساكنانش در آن بياسايند و خستگي ها و رنج هاي ناشي از دشواري هاي محيط بيرون خانه را به فراموشي بسپارند، متاسفانه براي بسياري از مردم، خانه به جهنمي مي ماند كه آتش دشمني، خشم، خشونت، كينه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر ميشود. خشونتهاي خانگي مخصوص جامعه يا طبقه خاصي نيست، بلكه اكنون همه كشورهاي دنيا و طبقات اجتماعي مختلف با آن دست به گريبانند و تغيير و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر روزه بر ميزان آن افزوده است.

در تعريف خشونت خانگي ميتوان گفت: «خشونت خانگي خشونتي است كه در محيط (حوزه) خصوصي خانواده به وقوع ميپيوندد و عميقاً ميان افرادي رخ ميدهد كه به سبب صميميت، ارتباط خوني يا قانوني به يكديگر پيوند خورده اند.

همچنين براساس تعريفي ديگر «خشونت خانگي مراقبت ساير اعضاي خانواده با بكارگيري زور و اعمال رفتارهايي است كه از نظر جسمي، جنسي و رواني خشونت آميز هستند.»

خشونت خانگي در ايران تا چند سال پيش به مفهوم پديده و آسيب اجتماعي اصلاً مدنظر نبود، هر چند برخي موارد حاد خشونت خانگي در مطبوعات انعكاس مييافت، اما بصورت معمول خشونت به مثابه رفتار نا به هنجار فردي در نظر گرفته ميشد و اگر در مورد آن بحث و گفت وگويي ميشد، براي روشن كردن علل فردي رفتار خشن بود، از چند سال قبل به اين طرف، سرانجام اين پديده مورد توجه سازمانها و محافل علمي قرار گرفت و اقدام هاي چندي در اين زمينه صورت گرفت كه از جمله آن ها ميتوان برگزاري سمينارها، سخنراني ها و حتي تشكيل گردهمايي هايي با هدف بررسي و مقابله با خشونت هاي خانگي اشاره كرد.

خشونت در خانه انواع و اقسام متعددي را شامل ميشود و به اعتبار نوع و يا شخص قابل تقسيم بندي ميباشد، اقسام خشونت خانگي به اعتبار نوع خشونت، شامل خشونت جسمي، خشونت رواني، خشونت جنسي، خشونت بهداشتي، خشونت مالي و... ميشود. به اعتبار شخص نيز خشونت خانگي ممكن است در يكي از اشكال همسرآزاري، كودك آزاري، فرزندكشي، ضرب و جرح و يا قتل والدين و خشونت فرزندان درباره يكديگر ظهور و بروز پيدا كند.

از ميان مواردي كه در فوق به آن اشاره رفت بحث نوشتار حاضر را تشكيل ميدهد، انواع كودك آزاري و بررسي علل و عوامل آن در محيط خانه ميباشد.

پرداختن به كودك آزاري و علل و زمينه هاي بروز آن در قالب يك مشكل و آسيب اجتماعي ميتواند در شناخت مشكل و علل و بروز آن و ارايه راه كارهاي لازم براي پيشگيري و مقابله با آن بسيار موثر و راهگشا باشد، ضرورت بحث مزبور از آن جا ناشي ميشود كه، انديشمندان قرن حاضر را «عصر كودكان» ناميده اند و امروزه كودكان در جايي كه بايد امن ترين مكان براي آنان باشد، بيش از هر جاي ديگر در معرض خطر هستند و در حقيقت احتمال اين كه كودكان توسط اعضاي خانواده خود مورد انواع آزارها قرار گيرند بسيار بيشتر به اين خطرات قرار دهند و از سوي ديگر در حال حاضر بخشي از منابع مادي و معنوي كشورهايي كه به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب تري دست يافته اند، صرف توجه به مسايل كودكان و حمايت رواني و جسمي آنان شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:31

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

نقش نظام آموزشي كشور در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس

نقش معلمان در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس

نقش خانواده در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس

نقش كتابداران و كتابخانه

نقش تبليغات

نتيجه

فصل اول

عمومي كردن پرسش گري و تقويت روحيه پژوهشي در دانش آموزان

مراحل اجراي پژوهش علمي

مقدمه و بيان مساله

اهداف پژوهش

اهميت و ضرورت پژوهش

فرضيه يا سوالهاي پژوهشي

ادبيات پژوهش

روش پژوهش

برخي از دلايل و الزامات بايسته در رويكرد آموزشي به پژوهش

مراحل پژوهش دانش آموزي

فصل دوم

معلم و پژوهش دانش آموزان

فصل سوم

چگونه روحيه پژوهش گري را در مكانهاي پژوهشي مانند آزمايشگاه مدارس تقويت كنيم

دستاوردهاي شگرف پژوهش دانش آموزي

ضرورت راه اندازي آزمايشگاه هاي مجهز

چالشهاي پيش روي مديريت

آموزش و پرورش

الگوهاي جديد براي تحول مديريت آموزشي

منابع

 

مقدمه :

پيچيدگي امر تعليم و تربيت و نيز دسترسي به حوزه اي از معرفت كه ما را عليرغم همه معضلات در رسالتي كه بر دوس داريم، راهبر باشد نياز به پژوهشهاي علمي دارد. هرچند تاكنون به دلايل عديده، تحقيقات در آموزش و پرورش ايران، نتوانسته جايگاه اصلي خود را پيدا كند كه شايد يكي از اصلي ترين دلايل آن، عدم باور و اعتقاد مديران به نتايج اين گونه تحقيقات باشد اما به هرحال نميتوان بدون استناد به يافته هاي تحقيقاتي، پاسخ گوي اين همه پرسش در نظام تعليم و تربيت بود. برخي از كشورها با بهره گيري از نتايج تحقيقات به موفقيت هاي زيادي دست يافته اند و برخي ديگر در ابتداي راه بوده و لذا با مشكلات فراواني دست به گريبان هستند و بدين جهت ضرورت يك تحول در انديشه مربيان و مسئولان اين قبيل كشورها، امر مهمي است كه به خوبي احساس ميشود و ايران ما نيز به دليل ساختار عظيم تعليم و تربيت و جمعيت بالاي دانش آموزي از اين قاعده مستثني نميباشد.

امروزه توسعه و رشد، يكي از مهمترين مباحثي است كه توجه كشورهاي در حال توسعه را به خود معظوف داشته است. محدوديت منابع، انرژي و نيروي انساني كارآمد، رقابت فشرده اي ميان اين كشورها در زمينه دست يابي به راههايي كه بتواند آنان را هرچه سريع تر به سرمنزل مقصود برساند، ايجاد كرده است. براي نيل به هدف مقدس توسعه "فرهنگ پژوهش در مدارس" به نظر ميرسد كه ابتدا بايد در نگرش آموزش و پرورش تغييراتي حاصل گردد . بديهي است كه پايه و اساس هر انديشه اي در آموزش و پرورش بستگي به حمايت دست اندركاران تعليم و تربيت آن كشور دارد كه در ذيل به پاره اي از آن ها اشاره ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:249

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش

روانشناس ورزش چه كسي است؟

فصل اول

بخش اول - نقد عملكرد ورزشي

عملكرد خوب و بد

عملكرد خوب، باخت

عملكرد ضعيف، برد

عملكرد ضعيف، باخت

خلاصه

بخش دوم - سطح انگيختگي/ فعال سازي

كاهش انگيختگي/ فعال سازي

افزايش انگيختگي

بخش سوم - كنترل و هدايت انرژي

شناخت سطح انرژي

كنترل سطح انرژي

هدايت سطح انرژي

تمركز بر نشانه هاي صحيح

كنترل كردن موقعيت ها و نه كنترل شدن به وسيله آن ها

متفرق شدن تمركز از روي نشانه هاي صحيح

مغروق شدن درآنچه رخ ميدهد

خلاصه

بخش چهارم - فنون آرميدگي

فوائد آرميدگي چيست؟

مديريت و كنترل تنش

فوائد فيزيولوژيك

خودگرداني

آرميدگي بعنوان پايه اي براي تمرين ذهني

فنون آرميدگي

خلاصه

بخش پنجم - تمرين تجسمي

تمرين ذهني براي اجراي بهتر

ورزش هاي گروهي و فردي

فوائد تمرين ذهني

استفاده از تمرين ذهني

تمرين

تعيين اهداف

خلق صحنه

تمرين ذهني خودكار

مرور مهارت

مسابقه

تمرين ذهني اجراي ورزشي

نكات مهم براي تمرين ذهني كارآمد

منبع اين بخش

فنون تمرين ذهني براي دو و ميداني

تمرينات آرميدگي

تمرين ذهني

بخش ششم - تمركز

تمركز و توجه

نتيجه نهايي

نكته كليدي

نكات قابل ذكر ديگر در تمركز

خلق و خوي تمركز

نكات كليدي

تمركز و آشنايي

كلام آخر

به سوي تمركز بهتر

جهت

زمان

پهنا

طول

عوامل موثر در تمركز

خودگفتاري

اعتماد به نفس

علائق و اهداف

فشار و هيجانات

آسيب جسمي و خستگي

افزايش تمركز

تمرين مركزگرايي

بخش هفتم - اطمينان

اعتماد به نفس - عاملي مهم براي بهترين عملكرد ورزشي

آماده سازي

نكات قابل توجه

اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به تكليف

نگرش ها و اثراتشان روي اجرا

خلاصه

قرار گرفتن در چهارچوب صحيح ذهن

خودگفتاري

استفاده از خودگفتاري

افكار و هيجانات

خود انگاره

فنوني براي تكامل چهارچوب صحيح ذهن

تمرين ذهني

آرميدگي

تصوير سازي ذهني

خودهيپنوتيزم

خوداثباتي

فصل دوم

بخش اول - انگيزش و ورزش

انگيزش دروني و بيروني

ديدگاه هاي انساني به انگيزش

تئوري نيازهاي مازلو

ارزيابي تئوري مازلو

انگيزه پيشرفت

تئوري انگيزه پيشرفت مك كلند و اتكينسون

ارزيابي تئوري مك كلند واتكينسون

ترس از موقعيت

ارزيابي تئوري FOS

بخش دوم - رويكردهاي شناختي نسبت به انگيزش

اسناد

اسنادهاي دروني و بيروني

مدل اسناد وينر

ارزيابي مدل وينر

نااميدي آموخته شده و آموزش بازسازي اسناد

خودباوري

ارزيابي سازه خودباوري

پژوهش معاصر روي انگيزه مشاركت ورزشي

فصل سوم

مقدمه - تنيدگي

بخش اول - تنيدگي و زندگي حرفه اي

بخش دوم - هزينه تنيدگي

تنيدگي خلبان هاي خطوط تجاري

تنيدگي كارگران سكوهاي صنايع تصفيه نفت و گاز

تنيدگي كارمندان مراكز هسته اي

بخش سوم - تنيدگي در پاره اي حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي

تنيدگي دندانپزشكان

تنيدگي پرستاران

تنيدگي مديران موسسات

بخش چهارم - تعامل سيستم ها و شكل گيري پاسخ هاي ارگانيزم نسبت به

تنيدگي

نقش هورمون ها

محور هيپوفيز - غدد فوق كليدي

مكانيزم هاي تسريع كننده و بازدارنده ترشحات

بيماري هاي تنيدگي

بيماري هاي ناشي از كم - سازش يافتگي يا فزون- سازش يافتگي

بخش پنجم - زنان در برابر تنيدگي

نشانگان (سندرم) تنيدگي زنان

تنيدگي زنان كارمند

بيماري هاي تنيدگي ناشي از رويدادهاي استثنايي، تهاجم هاي عصر جديد و زندگي

در محيط هاي افراطي

فصل چهارم

بخش اول - پيشگيري و درمان تنيدگي

شيوه هاي سنتي و جديد در پيشگيري از تنيدگي

شيوه هاي سنتي

شيوه هاي جديد

بخش دوم - درمانگري ها و روش هاي مبارزه عليه تنيدگي

تنش زدايي بدني

تنش زدايي رواني

تنش زدايي با استفاده از ابزار فني

روش هاي روان درمانگري

بخش سوم - پيشگيري و درمان تنيدگي در موسسات

نتيجه

فصل پنجم

افسردگي در ايران

بخش اول - افسردگي در ايران

شخصي ملي

افسردگي در غرب

نقدي بر روانشناسي افسردگي غرب

فصل ششم

اعتماد به نفس اهميت و نقش بازي

بخش اول - اعتماد به نفس

خودپنداره

خودپنداره آموختني و قابل تغييرات

خويشتن‌داري و تاثير آن بر اعتماد به نفس كودك

ظاهرسازي و پرورش خودپنداره غيرواقعي

روش هاي تقويت خودپنداره كودك

بخش دوم - اهميت و نقش بازي

بازي و رشد خود

انواع بازي

بازي هاي حركتي و پرجنب و جوش

دستكاري كردن و بازهاي اكتشافي

بازي هاي تقليدي

بازي هاي سازنده

بازي هاي نمايشي

بازي هاي قانونمند

فصل هفتم

بخش اول - چگونه بر كم تحركي غلبه كنيم

شيوه هاي تجربي براي رهايي از كم تحركي

فصل هشتم

چگونه سلامتي به دست آورده خود را حفظ كنيد

فصل نهم

درمان اختلالات رواني با ورزش

درمان استرس با يوگا

كلاشا - منبع استرس

ميدان هاي انرژي در بدن

تحقيقات علمي يوگانيدرا

ساماسكاراها

غذا خوردن تحت استرس

غذا، منبع پرانا

اشتهاي خود را از بين نبريد

آداب غذا خوردن همان قدر اهميت دارند كه خود غذا اهميت دارد

نوشيدن آب

احترام به غذا

تجسم سير غذا

مقابله با استرس با روش SIT

ورزشكاران

فصل دهم

پايان نامه

بررسي اثرات تربيت بدني بر فشارهاي جسماني - رواني با عنوان شاغل و ارايه

الگوي بهينه ورزشي

بررسي اثر ويتامين C,E در پيشگيري از ضعف سيستم‌ ايمني در ورزشكاران

مقايسه رشد اجتماعي و اختلالات رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني ورزشكار

و غير ورزشكار در شهر تهران

فصل يازدهم

ترجمه مقالات اينترنتي

تراكم استخوان و افسردگي

تائيد جنسيت در افسردگي - يافته‌هاي واگير شناسي بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI

خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي از دست رفته زنان در زمان ابتلا به افسردگي در ايتون

ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با انجام حركات ورزشي درحد متعادل

فصل دوازدهم

منابع

منابع فارسي

منابع پايان نامه اي

منابع اينترنتي با سايت Ebscohost

 

مقدمه:

تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش:

روانشناسي ورزش به شكل هاي مختلف از همن زماني كه روانشناسي پا به عرصه وجود گذاشت، به وجود آمده است. نخستين مطالعه ثبت شده در روانشناسي ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن تريپليت آن چه را كه بعنوان نخستين آزمايش در روانشناسي اجتماعي و نخستين آزمايش در روانشناسي ورزش ذكر ميشود را انجام داد.

تريپليت پديده تسهيل اجتماعي (بطور مفصل در فصل شش مورد بحث قرار ميگيرد) را مورد بررسي قرار داد. او ثابت كرد كه دوچرخه سواران تمايل دارند وقتي با شخص ديگري مسابقه ميدهند نسبت به زماني كه به تنهايي دوچرخه سواري ميكنند، سريع تر برانند. اما تريپليت پژوهش مربوط به ورزش را بيشتر دنبال نكرد و تا 1920 كه اصول روانشناسي ورزش بطور رسمي به ثبت رسيد، كاري در اين مورد انجام نگرفت.

در 1925 كليمن گريفث آزمايشگاه پژوهشي ورزش را در دانشگاه الينوئز تاسيس كرد. گريفث، كه روانشناسي ورزش را تثبيت كرد و كرسي دانشگاهي براي آن به وجود آورد، دو كتاب درسي مهم را نيز منتشر ساخت و بعنوان مشاور تيم هاي حرفه اي ورزشي به كار خود ادامه داد، به همين دليل اغلب به پدر روانشناسي ورزش معروف است. اما روند اوليه روانشناسي ورزش بسيار كند بود و آزمايشگاه پژوهشي ورزش در 1932 به دليل فقدان بودجه تعطيل شد.

بين 1930 و 1960 (حداقل در جهان غرب) فعاليت هاي اندكي در رشته روانشناسي ورزشي انجام گرفت. در اتحاد جماهير شوروي (سابق) روانشناسي ورزش بطور رسمي مدت كوتاهي بعد از جنگ جهاني دوم مطرح گرديد. البته بدست آوردن اطلاعات صحيح راجع به عملكرد روانشناسي ورزش شوروي در دوره جنگ سرد دشوار است، اما عموماً باور بر اين است كه، در خلال بازي هاي المپيك ملبورن (1960) تيم هاي اروپا شرقي براي تيم هاي ملي خود روانشناسان ورزشي استخدام كردند.

مسلماً ميدانيم كه در اوايل 1970 تيم هاي روسيه و آلمان غربي براي افزايش عملكرد ورزشكارانشان در رويدادهاي بين المللي روانشناسان ورزشي استخدام كردند.

روانشناسي ورزشي در آمريكا از 1960 فعاليت مجدداش را شروع كرد و چند سال بعد در انگليس و باقي كشورهاي اروپايي شكل گرفت. اين رشته به سرعت در جهان توسعه يافت و از جديدترين اصول علمي برخوردار گرديد. جالب است كه تا اخيراً مطالعه روانشناسي ورزش دقيقاً به جاي قرار گرفتن در قملرو روانشناسي در حوزه علوم ورزشي قرار دسته بندي ميشد. اما اين موضوع به مرور تغيير مكان داد، بطوريكه در 1986 انجمن روانشناسي شناخت و در 1993 جامعه روانشناختي انگليس بخش روانشناسي تمرين و ورزش را تاسيس كرد.

روانشناس ورزش چه كسي است؟

اين سوال ميتواند به دو روش مطرح شود: چه كساني ميتوانند خودشان را روانشناسان ورزشي معرفي كنند و روانشناسان ورزشي چه كاري انجام ميدهند؟ در مورد پرسش نخست، فعلاً در انگليس ثبت نام اجباري روانشناسان ورزشي وجود ندارد، بنابراين (از لحاظ نظري) هر كسي ميتواند خودش را يك روانشناس ورزش معرفي كند. البته، غير اخلاقي است كه كسي به اندازه كافي آموزش نديده باشد و بخواهد از عنوان روانشناس ورزش استفاده كند. انجمن علوم تمرين و ورزش انگليس دفتري براي ثبت نام روانشناسان ورزشي دارد. در كنفرانس ساليانه 1998 بخش روانشناسي انجمن روانشناختي تمرين و ورزش انگليس اصول اعطاي عنوان روانشناس اخبره ورزش (اختصاصاً به افراد واجد شرايط) را تصويب كرد. براي ثبت نام در دفتر BASES بعنوان روانشناس ورزش، يا فرد بايستي ابتدا مدرك روانشناسي و سپس درجه بالاتري در رشته ورزش داشته باشد يا ابتدا مدرك علوم ورزشي و سپس درجه بالاتري در روانشناسي ورزشي بگيرد.

براي دستيابي به اجازه نامه از جامعه روانشناختي انگليس، ابتدا بايستي شخص داراي مدارك روانشناسي تاييد شده جامعه روانشناختي انگليس باشد و سپس دوره آموزش كار عملي تحت نظارت بعد از دوره ليسانس مصوب اين جامعه را بگذارند.

مباحثي پيرامون اعتبار بخشي روانشناسان ورزش وجود دارد. طرح نام نويسي BASES از روانشناسان ورزش تنها از 1992 پا به عرصه وجود گذاشت و تعداد زيادي از روانشناساني كه قبلاً بعنوان روانشناسان ورزش كار ميكردند يا نام نويسي نكردند و يا واجدالشرايط تشخيص داده نشدند. آنشيل خاطر نشان ساخت بسياري از روانشناسان كه تمام وقت با ورزشكاران كار ميكردند، يا فرصت لازم براي جمع آوري مدارك را پيدا نكردند، يا اصلاً تمايلي به ادامه روند طولاني مدت شيوه‌هاي مورد نياز براي نام نويسي را نداشتند و بدين ترتيب اين نام نويسي برخي از مجرب ترين اساتيد در حوزه روانشناسي ورزش انگليس را در بر نميگيرد.

از طرف ديگر، نام نويسي اجباري ملاكي براي رهايي عموم از ترديدها يا شناخت روانشناسان ورزشي غير واجد شرايط را فراهم آورد. موضوع اعتباربخشي روشي براي مجبور ساختن كساني است كه از عنوان روانشناس استفاده ميكنند، تا قانوناً ثبت نام نمايند، بطوريكه هم اكنون اين موضوع در برخي از كشورها به واقعيت پيوسته است و احتمال دارد اين مورد در قرن آينده در انگليس نيز انجام پذيرد.

راجع به سوال دوم بايد گفت، كار روانشناسان ورزش كاملاً متنوع است. انجمن روانشناسي ورزش اروپا (1996) سه تكليف مهم مربوط به روانشناسان ورزش را شناسايي كرد.

پژوهش - تحقيق در همه جنبه هاي روانشناسي ورزش؛ هم نظري و هم عملي.

تعليم و تربيت - آموزش دانشجويان، كارمندان و ورزشكاران در حوزه روانشناسي.

كاربرد - اندازه گيري و مداخله در مسائل مربوط به ورزش. اين جنبه ميتواند شامل عمل بعنوان مشاور براي كل تيم يا مشاوره كردن با تك تك اعضاي تيم باشد.

به دليل اين كه روانشناسي ورزش رشته اي جديد و گسترده است، اين امكان براي روانشناسان ورزش هست تا دانسته هايشان رادر تمام جنبه ها رشد دهند. امروزه، ملاحظه خواهيد كرد كه رشته هاي تخصصي بسيار زيادي در روانشناسي ورزش شكل گرفته است. براي مثال يك روانشناس ممكن است متخصص حوزه انگيزش باشد. آن ها ممكن است صرفاً در موضوع انگيزش به پژوهش بپردازند، به مربيان راجع به انگيزش آموزش دهند و ممكن است با افراد ورزشكار در جهت بهبود انگيزشان كار كنند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
پرسش هاي تحقيقاتي
اهميت و ارزش تحقيق
متغيرهاي پژوهش
محدوديت هاي تحقيق
تاريخچه افسردگي
بررسي پيشينه تحقيق
افسردگي ساده
افسردگي حاد
افسردگي در دوران نوجواني
شيوع افسردگي
علائم افسردگي
فهرست نشانه هاي افسردگي
علل افسردگي
دلايل ارگانيك
علل رواني
علل اجتماعي
راه هاي درمان افسردگي
منابع

مقدمه:
افسردگي از ديرباز بعنوان يكي از نابساماني هاي رواني عمده شناخته شده است. اما در دو دهه اخير اهميت اين بيماري هم از حيث رنج و آزاري كه مبتلايان به آن تحمل ميكنند و هم از لحاظ بار سنگيني كه اين ناراحتي بر منابع درماني ملت ها تحميل ميكند، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. از نظر محققان،‌ در دو دهه اخير افسردگي جاي تشويش و اضطراب را كه بعد از جنگ بين المللي دوم بعنوان مهم ترين عارضه رواني تلقي ميشد، گرفته است و اينك رايج ترين ناراحتي رواني افراد بالغ را تشكيل ميدهد. متخصصان فن از دو دهه اخير بعنوان دوره جديد ملانكولي يا افسردگي در تاريخ روان پزشكي معاصر نام برده اند.
اما با وجود توجهي كه پزشكان به اين مقوله داشته اند هنوز دانش ما از چند و چون افسردگي اگر اندك نيست كاستي ها و نقاط كور فراوان دارد. لذا لازم است كه روانشناسان، روانپزشكان و پويندگان اين علم با توجه به عوامل زيربنايي سنتي، عقيدتي، فرهنگي، روش هاي علمي در جهت شناسايي علل و يافتن راه حلي براي جلوگيري از چنين اختلالاتي گام بردارند، به خصوص در اين زمان، كه اختلالات رواني ـ رفتاري به ويژه افسردگي به سبب وضعيت نامتعادل و متحول زندگي خانوادگي، اجتماعي در يكي دو دهه اخير در بيشتر كشورها و همچنين در كشور ما بيش از هر زمان ديگري گريبان گير گروه هاي وسيعي از نوجوانان و جوانان شده است. بنابراين لازم است در كنار نيازهاي زيستي به مسئله امنيت رواني و ثبات عاطفي نوجوانان و جوانان توجه زيادي نمود. عدم امنيت رواني نه تنها بر چگونگي شخصيت آن ها اثر ميگذارد بلكه بيشترين تاثير را بر شكوفايي هوش و تفكر و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان خواهد داشت بي ترديد پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با آرامش رواني و ثبات عاطفي ايشان داراي همبستگي معني داري است.
لذا اين تحقيق در نظر دارد به بررسي رابطه بين ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي ناحيه 1 شهرستان اراك بپردازد.
اما آن چه موجب شد تا پژوهشگر به بررسي و تحقيق در اين زمينه بپردازد علائم افسردگي دانش آموزان، افت تحصيلي آنان در دروس مختلف، بررسي رابطه بين اين دو مقوله ميباشد و از طرفي با توجه به ويژگي هاي دوره نوجواني به خصوص دختران نوجوان به لحاظ آسيب پذيري، آشنايي بيشتر با دنياي پيچيده نوجواني و با در نظر گرفتن مراحل رشد و خصايص مربوط به هر مرحله انگيزه اي براي تحقق شد تا موضوع تحقيق را در اين راستا انتخاب كند تا ضمن شناخت مشكلات دانش آموزان در صدد رفع و كاهش آن ها قدمي هر چند كوچك برداشته شود تا زمينه هاي لازم در جهت هدايت بيشتر مسير تعليم و تربيت فراهم شود.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول كليات
مقدمه
بيان مساله
فرضيه هاي پژوهش
سوالات تحقيق
مراحل اجراي طرح
فصل دوم ادبيات تحقيق
نظريه انديشمندان
تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع
منابع

مقدمه:
يادگيري رابطه اي است پويا بين دانش آموزان و واقعيت هاي فرهنگي خارج از او در متن زمينه اجتماعي است. برخي از صاحب نظران اعتقاد دارند كه سه نيروي فرهنگي و اجتماعي وجود دارد كه تعليم و تربيت بايد در زمينه آموزشي آن ها را فراهم كند. اين سه نيرو عبارتند از:
1- آزادي
2- كثرت
3- مشاركت
در يك محيط غني آموزشي فرد بايد بدون جهت دادن بطور آزاد و متفكرانه به كاوش بپردازد، آموخته هاي خود را وحدت بخشد و به سوي تعالي گام بردارد. متاسفانه اغلب مدارس نه تنها چنين رسالتي را فراموش كرده اند، بلكه در جهت خلاف آن گام بر مي دارند.
به اعتقاد آيزنر تنها هدف تعليم و تربيت بايد تقويت مباحثه و مناظره در كلاس باشد. معلمان بايد بيشترين فرصت را براي تحقق چنين اهدافي در اختيار دانش آموزان قرار دهند. دانش آموزاني كه از طريق يادگيري فعال به يادگيري ميپردازند بهتر ياد ميگيرند و از تجربه يادگيري لذت بيشتري ميبرند به نظر پين و ويتاكر يكي از مهم ترين راهبردهاي فعال كردن دانش آموزان در فرآيند يادگيري استفاده از گروه هاي مطالعه و فراهم كردن فرصت هاي بحث و تبادل نظر است. بنظر ميرسد از طريق يادگيري مشاركتي بهتر ميتوان چنين فرصتي را فراهم نمود. زيرا در اين روند دانش آموزان در قالب گروه هاي كوچك يا همگون براي رسيدن به هدف مشترك با يكديگر كار ميكنند و تلاش ميكنند تا يادگيري خود و ديگران را به حداكثر برسانند. يادگيري مشاركتي به معناي گروه بندي شاگردان بر اساس توانايي هاي مشابه نيست، بلكه ناهمگوني اعضاي گروه از نظر نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پيشرفت تحصيلي كارآيي روش را افزايش ميدهد. تاريخچه پژوهش هاي مربوط به يادگيري مشاركتي به دهه 1920 ميلادي باز ميگردد. جانسون و همكاران در يك بررسي گسترده به 164 مطالعه در زمينه يادگيري مشاركتي اشاره ميكنند. از كل اين پژوهش ها حدود 28 درصد از سال 1990 انجام گرفته و بقيه آن ها از دهه 1970 به بعد انجام شده است اين پژوهش ها در همه سطوح آموزشي انجام شده است.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده
فصل اول
مقدمات و كليات تحقيق
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف جزيي
فرضيه هاي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
تعاريف عملياتي واژگان كليدي
تشويق
ترغيب
نماز
روايت
سوالات تحقيق
فصل دوم
مرور مطالعاتي
نقش وراثت
نقش خانواده
نقش الگوها
ادبيات تحقيق
پژوهش مرتبط
جايگاه نماز در اديان ديگر
روش هاي تربيت در اسلام
اصول جذب نوجوان به نماز، اصول جذب كودكان به نماز
روشهاي جذب نوجوان به نماز
روشهاي جذب كودكان به نماز
بخش دوم – پيشينه تحقيق در ايران
فصل سوم
روش تحقيق
فن تحقيق
ابزار گردآوري داده ها
جامعه آماري و نمونه آماري
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
نتيجه
فصل چهارم
تجزيه و تحليل
تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
پيشنهادات (راهكارهاي عملي)
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
سوال ها و فرضيه هاي ويژه تحقيق
پيشنهادات تحقيق
فهرست منابع

چكيده:
فارابي فيلسوف معروف اسلامي ميگويد : آسمان كه گردش ميكند، آن گردش نماز و عبادت و پرستش آسمان است. زمين كه تكان ميخورد همين جور، باران كه ريزش ميكند آن ريزش پرستش اوست، آب كه جريان پيدا ميكند آن جريان پرستش و عبادت اوست. اوج عبادت خدا براي فرد مسلمان از طريق نماز متجلي ميگردد. نماز سيماي مكتب است. (الصلوه وجه دينكم) نماز ستون دين است. (الصلوه عمود الدين).
اين پژوهش به بررسي شيوه هاي تشويق و ترغيب نوجوانان و كودكان جوانان به نماز جماعت از ديدگاه احاديث و سيره معصومين عليهم السلام ميپردازد.
با استفاده از شيوه هاي تعليم و تربيت اسلامي روش هاي تشويق و ترغيب مشخص گرديد.
يافته هاي پژوهش به اين قرار است كه در احاديث و سيره معصومين (ع)از روش بينش دادن در مورد ماهيت و اهميت نماز و نماز جماعت و بيان نقش آن در زندگي دنيا و آخرت، روش تعليم و آموزش نماز و آموزش مناسب نماز جماعت.
روش هاي خيرخواهانه شامل موعظه، نصيحت بيان فلسفه و حكمت نماز جماعت امر به معروف، پيشروو اندازه و روش الگويي اسوه سازي روش محبت (تاييد و تحسين، همراهي و انظباط) شيوه تكريم شخصيت (پذيرش و احترام، برخورداري از پايگاه اجتماعي) روش زمينه سازي (مكان، زمان و شرايط نماز جماعت) و بالاخره از شيوه تنبيه استفاده شده است.اما از شيوه فريضه سازي يعني اجبار كردن نماز جماعت استفاده شده است.
نقل شده از امام صادق (ع) عرض كرديم نماز خواندن در جماعت فريضه شده است؟
فرمودند: نماز فريضه است در تمام نمازها جمع شدن فريضه نيست، و لكن سنت است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/16  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:99
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
مقدمه
طرح مساله و چارچوب نظري آن
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيه هاي فرعي
متغيرها در فرضيه كلي
متغير مستقل
متغير وابسته
تعاريف نظري
هيجان پذيري
وسواس
گوشه گيري
رفتار و انكارپارانويايي
افسردگي
پرخاشگري
بي قراري
گرايش به رفتارهاي ضد اجتماعي
فصل دوم
ادبيات تحقيق
نظريه هاي مختلف در مورد اختلالات رفتاري
نظريه عوامل بيولوژيكي (زيستي يا زيستي شناختي)
نظريه روان كاوي (تحليل رواني)
نظريه رفتاري يا نظريه يادگيري
نظريه بوم شناسي لاكولوژيكال و جامعه شناسي
اختلالات رفتاري
اختلال رفتاري كودكان و نوجوانان
تعريف اختلال رفتاري
اختلال در رفتار
اختلال رفتاري در بين نوجوانان
چگونگي بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت گرايان
انواع اختلالات
طبقه بندي اختلالات بر اساس DS MIV
اختلالات افسردگي
افسردگي چيست ؟
علتهاي افسردگي
چند نوع افسردگي وجود دارد؟
اختلال وسواس
اختلال وسواس فكري و عملي
ملاكهاي تشخيصي مربوط به اختلال وسواس فكري و عملي
اختلال شخصيتي پارانوئيد
اختلال ضد اجتماعي
ملاك هاي تشخيصي اختلال شخصيت ضد اجتماعي
اصطلاح شناسي و مفاهيم
اصطلاحات مورد استفاده براي تعريف اين حيطه
پرخاشگري
انواع پرخاشگري
پرخاشگري هدفي
پرخاشگري وسيله اي
نظريه زيستي پرخاشگري
كروموزوم هاي جنسي
انواع پرخاشگري و رفتار ضد اجتماعي
هيجان پذيري
بي قراري
روش درمان
گوشه گيري اجتماعي
تشخيص باليني و ارزيابي گوشه گيري اجتماعي
دلبستگي، بازداري و گوشه گيري اجتماعي
اختلال رفتاري
عوامل و زمينه اختلال رفتاري
زمينه فيزيولوژيكي
زمينه هاي پويايي
زمينه هاي اجتماعي
ساير زمينه ها
زمينه فيزيولوژيكي
تاثيرات ژنتيكي
تاثيرات بيوشيميايي
آسيب ساختاري
تاثيرات بعدي
زمينه هاي پويايي
ساختمان هاي فكري
مراحل جنسي رواني
اضطراب و مكانيزم دفاعي
زمينه هاي اجتماعي
يادگيري رفتار
شرطي شدن كلاسيك
شرطي شدن فعال
يادگيري مشاهده اي
ساير زمينه ها
نگرش شناختي رفتار
نگرش روان تربيتي مطرح ميشود
نگرش هاي نظام خانوادگي
تفاوت هاي مربوط به جنسيت
مساله سن
دسته بندي اختلالات رفتاري
گروه بندي براساس مزاج
دمويي يا خوني
صفراوي
سوداوي
بلغمي
اختلالات رفتاري دوره بلوغ و جواني
گروه بندي بر اساس رفتارهاي اوليه و ثانويه
گروه بندي بر اساس سن
گروه بندي بر اساس سبب شناسي
گروه بندي از ديدگاه روانپزشكان و پزشكان
گروه بندي اختلالات رفتاري كودكان توسط ترويج روان پزشكي
گروه بندي از ديدگاه هاي مختلف آموزش و پرورش
بي نظمي در سلوك
اضطراب و گوشه گيري
رفتارهاي نا مناسب و ناپخته
رفتارهاي ضد اجتماعي
اختلالات رفتاري نوجوانان
شناختي
اختلالات عاطفي
جسماني
اصول كلي رفتار درماني اختلالات رفتاري
برآورد درصد شيوع اختلالات رفتاري
رابطه ميزان شيوع كلي اختلالات رفتاري با عوامل جمعيت شناختي
مطالعات انجام شده اختلالات رفتاري در ايران و خارج
فصل سوم
تعيين روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار اندازگيري در تحقيق حاضر
روش تحقيق
روش آماري
فصل چهارم
يافته ها و تجزيه و تحليل آن ها
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
ساير يافته ها
پيشنهادات
محدوديت ها
منابع
ضمايم
پرسش نامه اختلالات رفتاري

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر بررسي انواع و ميزان اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر و پسر منطقه يك قزوين كه فرضيه هاي عنوان شده به دو دسته فرضيه هاي كلي كه شامل رابطه بين اختلالات رفتاري در بين دختران و پسران داراي تفاوت است و فرضيه هاي جزئي كه شامل بررسي تفاوت بين هيجان پذيري، وسواس، گوشه گيري، پارانويا و افسردگي و پرخاشگري بي قراري و رفتار ضد اجتماعي بين دختران و پسران منطقه يك قزوين پرداخته كه جامعه آماري مورد مطالعه دو تحقيق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع راهنمايي است كه 60 نفر بعنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون اختلالات رفتاري بر روي آن ها اجرا گرديده و جهت آزمون فرضيه ها از روش t متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين دختران و پسران از لحاظ اختلالات رفتاري تفاوت معني داري وجود دارد و همين طور بين تمام زير مجموعه هاي اختلالات رفتاري در بين دختران و پسران تفاوت هاي معني داري وجود دارد. سطح معني داري آن برابر05/ 0 < p است. مقدمه: از روش تعليم و تربيت انسان و زيان هايي كه بر اثر فقدان يا نقصان آن دامنگير فرد و جامعه ميشود از سويي احتمال انحراف آن از مسير صحيح در مدت رشد فرد از سوي ديگر ايجاب ميكند كه فعاليت هاي مربوطه مورد توجه خاص و مداوم قرار گيرد و اثرات اين فعاليت ها جز در رفتار فرد قابل مشاهده نيست. در عصري كه ما زندگي ميكنيم بروز مشكلات رواني و اختلالات رفتاري مخصوصاً براي نوجوانان و جوانان امري بديهي است زيرا در اين عصر روابط انساني جاي خود را به ماشين آلات و كامپيوتر داده اند و صميميت گذشته از بين رفته و هر كسي به فكر خودش است و نوجوانان بيشتر از همه دست خويش اختلالات رفتاري ناشي از تنهايي و تربيت غلط و عدم توجه ميگردند با اين وجود شناخت اختلالات و يافتن راه حل مبارزه با آن ها چه از طرف اولياء خانواده ها و چه از طرف مسئولين آموزشي نوجوانان ما و نسل آينده را در مقابل اين مشكلات ايمن خواهد كرد و ما جامعه اي سالم با نوجواناني موفق و سالم خواهيم داشت و در اين پژوهش گوشه كوچكي از اختلالات و مشكلات نوجوانان مورد بررسي قرار ميگيرد اميد است كه چراغي باشد سر راه آيندگان.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/15  ساعت: ۱۴

تعداد صفحات:53
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
موضوع تحقيق
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري تحقيق و روش نمونه گيري
تعاريف عملياتي
مديران آموزشي
توانمندي
مهارت هاي مورد نياز مديران
مهارت
مهارت فني
مهارت انساني
مهارت ادراكي
فصل دوم
ادبيات تحقيق
تعريف مديريت
فعاليت منظم و سازمان يافته
هدف ها
روابط ميان منابع
انجام دادن كار به وسيله ديگران
تصميم گيري
فراگرد مديريت
كاركردهاي مديريت
پيشينه تفكر درباره مديريت
پيدايش تئوري هاي مديريت
مكاتب كلاسيك مديريت
مكتب مديريت علمي
مديريت اداري
كاركرد هاي برنامه ريزي، سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي و كنترل
مكتب بوروكراسي
اقتدار فرمند يا شخصيتي
اقتدار سنتي
اقتدار عقلائي – قانوني
آموزش و پرورش و اهميت آن
مديريت آموزشي
مديريت آموزشي يعني مهارت در برقراري روابط گروهي
مديريت آموزشي يعني مهارت در امور استخدامي
مديريت آموزشي يعني مهارت در ارزشيابي
ضرورت و اهميت مديريت آموزشي
تصميم گيري چيست؟
تشخيص و تعريف مسئله يا مشكل
تعيين راه حل هاي گوناگون براي حل مشكل
خلاقيت
استفاده از گروه ها براي ارائه راه حل ها
تعيين معيار براي ارزشيابي و تجزيه و تحليل راه حل ها
تجزيه و تحليل و ارزشيابي راه حل ها
انتخاب راه حل اصطلاح (اتخاذ تصميم)
برنامه ريزي
برنامه ريزي آموزشي
برنامه ريزي درسي
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
سازماندهي
هماهنگي
وظايف مديران آموزش و پرورش
قلمرو وظايف مديريت آموزشي
مهارت هاي مورد نياز مديران مدارس
مهارت هاي ادراكي
مهارت هاي انساني
مهارت فني
مهارت هاي مورد نياز در زمينه پرسنل آموزشي
مهارت هاي مورد نياز پرسنل دانش آموزي
مهارت هاي مورد نياز در زمينه ساختمان مدرسه
مهارت هاي مورد نياز در زمينه سازمان و ساختار
مهارت در مديريت مالي – اداري مدرسه
كاربرد مهارت در مديريت
پيشينه تحقيق
فرضيه تحقيق
نتيجه گيري تحقيق
نتايج تحقيق
هدف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
فصل سوم
نوع تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
روش هاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق
روش تجزيه و تحليل آماري
طرح تحقيق

مقدمه:
اگر چه موضوع مديريت همزاد زندگي انسان بوده و از آغاز پيدايش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمان ها و افزايش، پيچيدگي، تراكم تكنولوژي و نيازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مديريت در قرن حاضر بعنوان يك علم از جمله علوم كاربردي است و با عنايت به اهميت اين علم در اداره و رهبري سازمان ها، ميتواند نقش اساسي را در بهبود و موفقيت سازمان ها بر عهده داشته باشد.
امروزه، سرعت، قدرت عمل و تنوع فرآورده هاي انساني و صنعتي نياز به نيروي هماهنگ كننده و مدبري بنام مدير دارد، تا بتواند با برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت، بين همه اجزاء امكانات موجود و نيروهاي سازمان هماهنگي و وحدت ايجاد كند.
آموزش و پرورش از يك سو بعنوان يك نهاد اجتماعي جلب و از سوي ديگر با مطرح شدن نظريه 3 مايه انساني و ارزش اقتصادي آموزش و پرورش تعليمات رسمي هر جامعه نوعي سرمايه گذاري تلقي ميگردد، كه بازدهي آن با نحوه آموزش و پرورش و تعليم و تربيت ارتباط كامل دارد.
آموزش و پرورش در جوامع مختلف مي تواند با اتخاذ تدابير و سياست هاي مناسب ضمن تحكيم و گسترش ارزش هاي آن با ايجاد تغييرات رفتاري، نوسازي ارزش هاي حاكم بر جامعه را نيز ترويج نمايد.
امروزه نقش مدرسه كه يكي از اصول بخش هاي آموزش و پرورش است با اهداف دوره هاي گذشته اختلاف زيادي دارد، زيرا اجتماع امروز از مدرسه بعنوان يك موسسه تربيتي انتظار دارد كه ضمن ايجاد تربيت اجتماعي دانش آموزش، بتواند در پرورش افراد سازنده جهت رفع نيازهاي جامعه نيز همت گمارد. بنابراين مديريت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي و ارزيابي عوامل مربوط از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و لازم است كه مديران مدارس از اصول و فنون تعليم و تربيت از يك طرف، و از اصول و فنون مديريت از طرف ديگر اطلاعات كافي داشته باشد. همين امر باعث شده است كه صاحب نظران مديريت آموزشي در نوشته ها و گفته هاي خود، مديريت آموزشي را بعنوان پر اهميت ترين مديريت ها معرفي نمايد.
آن چه كه مطرح شد اهميت ويژه مديريت در آموزش و پرورش و نقش برجسته مدير در مدرسه را روشن مي سازد. لذا افرداي بايد در راس موسسات آموزشي قرار گيرند كه داراي آگاهي ها و مهارت هاي لازم در زمينه مديريت باشند.
در بين علماي مديريت وجود حداقل سه مهارت در فرا گرد مديريت تشخيص داده شده است. رابرت كاتز اين سه مهارت را با عنوان هاي مهارت فني، مهارت انساني و مهارت ادراكي تعريف نموده و ارزش نسبي هر كدام را بر شمرده است.
بنابراين تعريف سرپرستان در سطوح پايين تر به مهارت فني قابل ملاحظه اي نياز دارند، ولي مديران در سطح بالا به مهارت ادراكي بيشتري نيازمندند. در حالي كه در شاخص مشتركي كه در همه سطوح مديريت اهميت دارد و در واقع فصل مشترك هر نوع مهارتي است، مهارت انساني است.
در مهارت فني دانستن و توانستن مطرح است. علم، دانستن است و هنر استفاده از آن، توانستن، علم موقعي مفيد خواهد بود كه كاملاً منطبق بر ارزش هاي حاكم بر فرهنگ يك جامعه باشد.
بنابراين مدير خوب بايد معتقد و مدبر بوده و آموزش هاي حرفه اي لازم را ديده باشد در مهارت انساني حمايت، مساعدت و تقويت در اجراي امور و همكاري كردن براي نيل به هدف مطرح است، نه دستور دادن و رياست كردن، در مهارت ادراكي برنامه ريزي و خلاقيت مطرح است و هنر مدير شناخت اين توانايي هاست.
مديران بايد به دانش تخصصي مجهز باشند و دانش تخصصي عبارت است از دانشي كه فرد را در يك رشته يا تخصصي كار بخصوصي آگاه و توانمند سازد. توان و آگاهي تخصصي سبب تقسيم كار و تخصصي شدن امور ميشود.
بنابراين ضروريت دارد ويژگي ها و نقاط قوت و ضعف مديران واحدهاي آموزشي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد و جهت باروري و اثر بخشي آنان تلاش هاي لازم صورت پذيرد. اين تحقيق به دنبال پاسخ اين سوال است كه مديران دبيرستان هاي منطقه مرند تا چه حد از توانايي ها و ويژگي هاي كيفي مورد نظر برخوردار هستند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/15  ساعت: ۱۲

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
تعريف مساله پژوهش
بيوگرافي
اهميت و ضرورت پژوهش
رسالت كانون خانواده
مراقبت از رشد و سلامتي كودك
آماده كردن كودك براي ورود به مدرسه
محيط مدرسه
محيط اجتماعي
اهداف پژوهش
اهداف فرعي
بررسي وضعيت موجود
وضعيت آبخوري مدرسه
شرايط آبخوري
مشكل دستشويي مدرسه
پوشش كثيف دانش آموزان
بهداشت دهان و دندان
بهداشت ناخن
عدم استحمام
بهداشت روان
بهداشت بينايي و شنوايي
سوالات پژوهش
تعاريف متغيرها (عملياتي ومفهومي)
بهداشت : (تعريف نظري)
تعريف عملياتي
فصل دوم
جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات و شواهد
جمع آوري سوابق نظري (پيشينه نظري)
سوابق تحقيق در جهان
جمع آوري سوابق عملي( پيشينه عملي)
تجزيه و تحليل اطلاعات كيفي
تجزيه و تحليل اطلاعات كمي
خلاصه يافته هاي پژوهش
فصل سوم
راه حل ها و اجراي آن ها
راه حل هاي حل مشكل
راه حل هاي پيشنهادي اوليه
ارزيابي راه حل ها و انتخاب بهترين ها
تعريف مختصر راه حل نهايي
چگونگي نظارت و كنترل و اجراي راه حل
فصل چهارم
ارزيابي نتايج
جمع آوري اطلاعات
نتايج كمي پژوهش
تفسير نتايج
مستند سازي و اعتبار بخشي به نتايج
فصل پنجم
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات و توصيه هاي پژوهش
منابع

فهرست جداول:
مقايسه دانش آموزان بر حسب تغيير عادت در رفتارهاي بهداشتي آنان در زمينه بهداشت دهان و دندان
مقايسه دانش آموزان بر حسب تغيير عادت در رفتارهاي بهداشتي آنان در زمينه بهداشت جسماني
مقايسه دانش آموزان بر حسب تغيير عادت در رفتارهاي بهداشتي آنان در زمينه بهداشت روان
مقايسه دانش آموزان بر حسب تغيير عادت در رفتارهاي بهداشتي آنان در زمينه بهداشت بينايي و شنوايي
مقايسه دانش آموزان بر حسب تغيير عادت در رفتارهاي بهداشتي آنان در زمينه بهداشت تغذيه

فهرست نمودارها:
ميزان رعايت بهداشت در زمينه گرفتن ناخن در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهي و پس از اقدام پژوهي
ميزان رعايت بهداشت در زمينه استحمام در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهي و پس از اقدام پژوهي
ميزان رعايت بهداشت در زمينه شستشوي دستان با صابون در دانش اموزان قبل از اقدام پژوهي و پس از اقدام پژوهي
ميزان رعايت بهداشت در زمينه رعايت تغذيه مناسب در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهي و پس از اقدام پژوهي
ميزان رعايت بهداشت در زمينه رعايت پوشيدن لباسهاي مرتب در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهي و پس از اقدام پژوهي
ميزان رعايت بهداشت در زمينه رعايت در استفاده از وسايل الكترونيكي در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهي و پس از اقدام پژوهي
ميزان رعايت بهداشت در زمينه كنترل استرس در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهي و پس از اقدام پژوهي

مقدمه:
معلمان در ميان دست اندركاران نظام آموزشي، بعنوان كارگزاران اصلي صحنه تعليم و تربيت و در زمره مروجان علم و پرورندگان روح علمي به حساب مي آيند. اين قشر از جامعه فرهنگي به ضرورت و بر اساس نيازهاي حرفه اي خود، بايد با بينش علمي آشنا باشند و كم و بيش از نتايج آن بهره مند شوند. يكي از شروط لازم براي تحقق هدف هاي نظام تعليم و تربيت، دخالت دادن معلمان در شناخت مشكلات فرآيند ياددهي – يادگيري است و اين ضرورت و نياز در صورتي واقعيت مييابد كه در آنها در شناخت مشكلات و ارائه طريق فعال شوند و در جهت رفع موانع بطور آگاهانه قدم بردارند.
اين تصور و خيال كه معلم به ديگران آموزش دهد و فاقد بينش علمي و آفرينندگي باشد و مجهز به بينش علمي و مساله يابي و روش حل مساله نباشد، خيالي است بس واهي و غيرعلمي.
چنان چه معلمي با مسائل و امور مربوط به كار و حرفه و حق زندگي شخصي خود و برخوردي اصولي و علمي داشته باشد و پژوهش را براي حل مشكلات كلاس درس خود موثر و كارساز بداند، داراي بينش علمي و علاقه مند به ارتقاي دانش كلاس درس خود است. معلمي كه داراي بينش علمي است وضع موجود را طبيعي تلقي نميكند، كنجكاو است، پيوسته تجربه ميكند و از وارد عمل شدن و اشتباه كردن نمي هراسد. دارندگان و پرورندگان بينش علمي نسبت به مشكلات آموزشي و پرورشي حساس هستند، آنان را شناسايي ميكنند و علت ها را بررسي مي نمايند و راه حل هاي ممكن را ارائه مي دهند، با معيارهاي ويژه راه حل ها را ميسنجند و راه حل مناسب را انتخاب ميكنند و بعد از اجراي برنامه، فرآيند امور را ارزيابي ميكنند. در نتيجه موجب ارتقاي بينش علمي خود و دانش آموزان ميگردند.
تعليم و تربيت در محيطي آماده، ايمن و پرنشاط، با استفاده از بالاترين ميزان مراقبت‌ هاي بهداشتي و بهره‌مندي از وجود معلمان، مربيان و مسوولاني سالم از حقوق اوليه دانش‌آموزاني است كه فعاليت و هدف آن ها تحصيل و كسب معرفت است. دانش‌آموزان از توانايي و فرصت كافي براي تامين و رفع نيازمندي هاي آموزشي، تربيتي و بهداشتي خود برخوردار نيستند، از اين‌رو يكي از مهمترين عواملي كه بهداشت و سلامت دانش‌آموزان را در مواجهه با بروز حوادث احتمالي در طول دوران تحصيل تضمين ميكند، وجود فضا و محيط ايمن و بانشاط آموزشي است يعني برخوردار از يك مدرسه سالم و بهداشتي.
در مدرسه سالم، فرصت و زمينه اقدام‌هايي براي پرورش و رشد بدني، ذهني، اخلاقي، اجتماعي و علمي دانش‌آموزان فراهم است و از بروز هرگونه حادثه‌اي كه احتمال ميرود در آموزش و پرورش سالم كودكان اختلال ايجاد كند، پيشگيري ميشود. از طرفي، مدرسه فضاي اجتماعي خاصي است كه آموزش و رشد شخصيت كودكان امروز كه جامعه‌ساز فردا هستند در پناه روش‌هاي صحيح آموزش، فضاي فيزيكي مطلوب و محيط مساعد رواني آن پايه‌گذاري و اداره ميشود. دانش‌آموزان ساعات زيادي از شبانه‌روز را در طول سال تحصيلي در مدرسه سپري ميكنند. از اين‌رو بديهي است محيط فيزيكي سالم و استاندارد نقش مهمي را در سلامت و تندرستي رواني و جسماني آن ها ايفا ميكند.
از طرفي ديگر رعايت بهداشت در محيط مدرسه ميتواند موجب افزايش سلامت دانش آموزان و نيز معلمان گرديده و تضمين كننده ارتقاي سطح يادگيري و افزايش دانش گردد.
در اين ميان معلمان ميتوانند نقش مهمي را در بالا بردن سطح آگاهي و دانش و نيز الگو سازي براي رعايت ابعاد مختلف بهداشت ايفا نمايند. معلمان از طريق روش هاي مختلفي مي توانند اين وظيفه مهم را به انجام برسانند. اقدام پژوهي از مهمترين و كارآمدترين شيوه ها در سال هاي اخير به شمار ميرود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/15  ساعت: ۱۲

تعداد صفحات:49
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – بيان مساله
مقدمه
بيان مسئله
اهميت وضرورت انتخاب موضوع
اهداف پژوهشي
فريضه پژوهشي
فصل دوم – پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق
انواع مسائل و مشكلات نوجوانان
پيشينه تحقيق در ايران
تحقيقات انجام گرفته در خارج از ايران
تعريف واژه پرخاشگري
نظريه هاي مربوط به پرخاشگري
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
روش هاي آماري
تعاريف عملياتي متغيرها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
يافته هاي پژوهشي
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث در باره يافته ها
نتيجه گيري
پيشنهادات
پيوست
منابع
ضمايم
پرسشنامه
پرسشنامه پرخاشگري آيزنك

چكيده:
در اين تحقيق عوامل موثر در پرخاشگري نوجوانان و نقش آن ها در روابط اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به اهميت موضوع پرخاشگري مخصوصا در نوجوانان كه مي تواند سدي در راه تحصيل، تربيت و حتي زندگي سالم آينده آنان باشد و اين كه اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذيت خود و هم ديگر دانش آموزان ميشود و اين مضوع در روابط اجتماعي آن ها تاثير گذار است.
اهداف اين پژوهش عبارتند از بررسي كلي نظريات ارائه شده در مورد علل پرخاشگري
بررسي عواملي كه در پرخاشگري موثرند و تلاش در جهت رفع اين عوامل
ارائه شيوه پيشگيري براي دانش آموزان كه رفتار پرخاشگرانه دارند
جامعه آماري در اين پژوهش عبارت است از كليه دانش آموزان دفتر مقطع راهنمايي تحصيلي ناحيه 2 شهر زنجان ميباشد كه از ميان سه مدرسه راهنمايي دخترانه 50 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گيري تصادفي ساده (قرعه كشي اسامي) انتخاب شده اند.
ابزار گردآوري اطلاعات تست استاندارد شده آيزنك و نيز پرسشنامه محقق ساخته است كه در يك نمونه آزمايشي 50 نفره اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهاي زير برآورد شد:
Alpha 9% – spss
روش هاي آماري به كار گرفته شده تجزيه و تحليل از آمار استنباطي مجذور كا ميباشد.
يافته هاي پژوهشي نشان ميدهد كه عوامل متعددي باعث بروز پرخاشگري ميباشند.
نقش خانواده يكي از نفش هاي غير قابل انكار ميباشد. تبعيض، رفتارهاي تند و خشن و اختلاف والدين، وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده ها عوامل مهم در بروز پرخاشگري دانش آموزان ميباشند. مهمترين پيشنهادات در خصوص پرخاشگري در اين تحقيق دادن شخصيت مثبت و منطقي به كودكان و عدم تحقير و تمسخر آنان به خصوص در حضور ديگران ميباشد.

مقدمه:
پرخاشگري به هر گونه رفتاري كه به هدف آسيب رساند يا مجروح ساختن موجودي ديگر انجام گرفته باشد، اطلاق ميشود. افراد پرخاشگر غالبا تمايل خود براي آسيب رساندن به ديگران اعتراف كرده و در صورت عملي نشدن قصدشان ابراز ياس ميكنند. پس آن چه در اين ميان حائز اهميت است قصد و نيت رفتار كننده ميباشد. يعني رفتار آسيب زا در صورتي پرخاشگري محسوب ميشود كه از روي قصد و عمد و به منظور صدمه زدن به ديگران انجام گرفته باشد. الويت ارنفسون نقل ميكند:
روزي پسرش حين پخش برنامه تلويزيوني در مورد بمباران ويتنام به وسيله بمب ناپالم توسط هواپيمايي آمريكايي پرسيد؟ ناپالم چيست؟ در پاسخ به او گفتم:
ماده شيميايي كه پوست را ميسوزاند و انسان را ميكشد. چندي بعد متوجه شدم كه چشمان پسرم پر از اشك شده است. يكه خوردم كه چگونه در برابر چنين صلاح آدم كشي اين همه بي تفاوت برخورد كردم. در حالي كه پسر كوچكم اين گونه ناراحت شده است.
روانشناسي اجتماعي نگاهي كوتاه به جهان اطراف ما نشان ميدهد كه عصر ما همان طور كه يكي از علماي اجتماعي گفته،عصر پرخاشگري است.
بخش عمده برنامه هاي راديو و تلويزيون شرح اتفاقات و نمايش صحنه هاي تكان دهنده كشتارهاي جمعي، قتل هاي خودي، تجاوز، تبعيد و محروم كردن انسانها از حقوقشان است. پرخاشگري و نقش آن در روابط اجتماعي از مسائل عمده و مورد توجه روانشناسان و علماي تعليم و تربيت است. داشتن رابطه اجتماعي مطلوب در نتيجه رشد اجتماعي حاصل ميشود. رشدي كه فرد در آن سطح از مهارت در رابطه اجتماعي دست يابد و بتواند با مردم به راحتي زندگي كند و سازگاري داشته باشد و به موفقيت شغلي و اجتماعي برسد. مسلم است كه در افراد پرخاشگر ما نشانه هاي رشد اجتماعي (مانند آينده نگري، ميانه روي، خوش بيني و اميدواري، شوخ طبعي و قبول مسئوليت) را نمي بيني. واضح است چنين افرادي در ايجاد رابطه با ديگران دچار مشكلند. اينگونه افراد براي رسيدن به خواسته هاي خود از ابراز هيچ خشونتي نسبت به ديگران دريغ نمي كنند. در نتيجه خشونت مساوي است با عدم رابطه و انزواي بيشتر و انزواطلبي طولاني باعث خشونت ميشود.
عالمان اجتماعي گفته اند كه ما رفتار خشن انسانها را نسبت به يكديگر حيواني ميخوانيم ولي بررسي هاي خشونت هاي انسان نشان ميدهد كه به كار بردن صفت حيوان در مورد اين رفتارها در واقع توهين به حيوانات است در حقيقت هيچ حيواني نسبت به هم نوع خود تا اين اندازه بي رحم وخشن نيست كه انسان است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/15  ساعت: ۱۱

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مفهوم شناسي جهاني شدن
تاثير جهاني شدن بر تعليم و تربيت
مفهوم جهاني شدن
ابعاد جهاني شدن
بعد فرهنگي
جهاني شدن و تعليم و تربيت
جهاني شدن و آموزش و پرورش (فرصت ها و تهديدها)
استفاده از جديدترين اطلاعات در آموزش و پرورش ايران
اهميت يافتن اصل اخلاقي همكاري و تفاهم بعنوان هدف اصلي در تعليم و تربيت
آموزش الكترونيكي (e-learning)
شكافت حلقه هاي بسته دانش
تك فرهنگي شدن و تضعيف فرهنگ هاي بومي
تهديد روند هاي مربوط به تربيت ديني در ايران
تاثير بر زبان و آموزش آن
آموزش ها و كلاس هاي چند فرهنگي
نتيجه
نتيجه گيري
منابع

تاثير جهاني شدن بر تعليم و تربيت:
از جمله موضوعاتي كه امروزه در محافل مختلف به آن پرداخته ميشود، مسئله جهاني شدن است. فرآيند جهاني شدن در حال حاضر تمامي جوانب اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشورهاي جهان را تحت تاثير قرار داده است. از جمله پيامدهاي جهاني شدن تاثير آن بر نظام تعليم و تربيت كشورها و اهداف و برنامه و كاركردهاي اين نظام در صحنه زندگي اجتماعي است. تعليم و تربيت كه با تمام اجزا جامعه ارتباط دارد يكي از عرصه هايي است كه هم از فرآيند جهاني شدن متاثر شده و هم ميتواند بر آن اثر بگذارد. از جمله اهداف تهيه اين مقاله عبارت است جواب از به اين پرسش ها كه :
جهاني شدن چه تاثيراتي بر مولفه هاي تعليم و تربيت داشته است؟ چالش هايي كه تعليم و تربيت در اثر جهاني شدن فرهنگ با آن روبه روست كدامند؟ در نتيجه جهاني شدن چه تغييراتي بايد دراهداف، برنامه هاي درسي و روش هاي تعليم و تربيت كشورها صورت گيرد تا بتواند به مسائل جديد پاسخ دهد؟
جهاني شدن از جمله مفاهيمي است كه در طول چند دهه گذشته به مجموعه واژگان مفاهيم، علوم سياسي، فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي افزوده شده است. اين مفهوم به دليل تازگي و گستردگي از ابهام معنايي برخوردار است. با توجه به ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين پديده و ارتباط اين ابعاد با فرآيند تعليم و تربيت، مسلما جهاني شدن بر فرآيند تعليم و تربيت اثر خواهد گذاشت و به آن سمت و سو خواهد داشت. در اين مقاله سعي بر آن است كه بعد فرهنگي جهاني شدن مورد توجه قرار گيرد و چالش هاي روبروي نظام آموزشي يا به عبارت كلي تر تعليم و تربيت مورد بحث قرار گيرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/15  ساعت: ۱۱

تعداد صفحات:20
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
محتواي مقصد و منظور فرهنگي انقلاب
عاشورا، پيامي به‌ بانوان‌
پيام هاي عاشورا
مشاركت‌ زنان‌ در جهاد
زن در باستان
ام الفارسيه
رابعه اصفهاني
وركانيه
عقيلي
عفيفه
تاج النساء
بانوان اصفهان از قرن پنجم تا هفتم
ام محمد اصفهاني (آمنه)
ام سلمه حسن آبادي (آمنه)
ام النجم اصفهاني
تقيه
ام الفتوح لبناني
سخن آخر
چكيده
منابع و مآخذ

پيشگفتار:
انقلاب اسلامي ايران، تنها يك جهاد و مبارزه سياسي براي تغيير يك حكومت يا رژيم طغيانگر و ظالم و مستبد نــبود، بلكه نهضت بيداري يك ملت در برابر صف خودكامگي، استعمار و از خودبيگانگي بود.
حركت بيداري براي مقابله با استعمار و بركندن مباني فرهنگي، اعتقادي و آئيني يك ملت بود. حـماسه‌اي براي احياء آئـين و فكر و انديشه ديني، اعتقادي و باورهاي ديرين و پا بر جاي يك ملت بزرگ بود. يك حماسه عظيم بود كه با همــت و غيـرت مردمي بپاخاسته، براي صيانت از ارزش هاي دين باورانه خود بسيج شدند.
اينچنين حركتي توانست، با دست آويزي به اصول و آرمان‌هــا و ارزش‌هاي مكتبي خود، تحـولات بسـيار گســترده‌اي را در سنگرهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و همچنين اقتصادي و منطـقه‌اي مارا در جهان به دنبال داشته است. بايد از بهترين تعبير نهضت‌هاي اسلامي براي اين عملكردها و پيامدهاي عظيم و اميدبخــش به دنـبال آن از كلمه تجـديد حيات اسـتفاده كنيم و اين چنين در يك نگاه فرهنگي ميتوانيم اين را حيات طيبه يك ملت بخوانيم.
و اگر در بحث‌ها و گفتمان انقلاب يا همين حيات طيبه خوب نگاه افكنيم اين‌گونه ميبينيم كه:
- آرمان‌ها و آئين و اصول فرهنگ اسلامي تكيه گاه و سنگر رهايي بخش براي دستيابي به پيروزي ملت و انقلاب بود.
- بهره‌بري از فرامين و تعاليم اسلام و ائمه هدي
- ايجاد و املاي عدالت اجتماعي به ويژه عزت بخشيدن به قشر عظيم زنان و رد زمينه‌هاي تبعيض در قوانين جامعه
- پرهيز از وابستگي و قطع هر گونه ريشه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي
- گزينه خود باوري به آن چه استعداد و توانايي به حساب آيد
- سخت كوشي، همبستگي و جهاد براي استقلال براي رسيدن به تكامل
- ضرورت توجه به خطر از خودبيگانگي فرهنگي
- توسعه تعليم و تربيت عمومي و عالي در همه نقاط كشور و به حداقل رساندن گزينه بي سوادي
و خود اين اهداف و وجود سرشار گزينه‌هاي بالا باعث شكل و حجم بخشي به هدف‌هاي فرهنگي در اين راستا است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/15  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
فرصت هاي زندگي
طبقه بالا
طبقه متوسط بالا
طبقه متوسط پايين
طبقه كارگر
طبقه پايين
شاخص ها و طبقات اجتماعي
طبقه اجتماعي و ميزان هاي نابرابر زاد و ولد
طبقه اجتماعي و ميزان هاي نابرابر مرگ و مير
طبقه اجتماعي و خودكشي
طبقه اجتماعي و طلاق
فصل دوم
سبك زندگي
ويژگي هاي طبقه كارگر پايين
طبقه اجتماعي و علايق ديني
طبقه و خانواده
طبقه و تعليم و تربيت فرزندان
طبقه و شخصيت
طبقه و نحوه گذراندن اوقات فراغت
منابع

فهرست جداول:
قشربندي اجتماعي در ايالات متحد امريكا برحسب مشاغل
نوع و ميزان تحصيلات بر حسب طبقه اجتماعي در ايالات متحد آمريكا
ميانگين تعداد فرزندان بر حسب وضعيت مادران در 15 استان كشور در سال 1370
ميانگين تعداد فررندان مادران 35 تا 39 ساله بر حسب وضعيت تحصيلي مادران
تمايل طلاق برحسب سنخ هاي شغلي – اجتماعي در آمريكا

مقدمه:
تقريبا در همه اجتماعات انساني پديده هايي چون طبقه، نابرابري اجتماعي، تفكيك اجتماعي و سلسله مراتب گروه ها و تجمعات انساني به چشم مي خورد. جامعه شناسان اين موضوعات را در قالب مفهوم قشربندي اجتماعي مورد مطالعه قرار داده و به تحليل وتبيين آن پرداخته اند.
بي ترديد دو مفهوم نابرابري و قشربندي اجتماعي مفاهيمي انفكاك ناپذيرند. قشربندي اجتماعي نظامي است كه افراد را بر حسب ميزان برخورداري شان از كيفيت هاي مطلوب رتبه بندي كرده و آن ها را در طبقات اجتماعي متناسب با وضعيت شان جاي ميدهد. اين كيفيت هاي خوشايند را فرهنگ هر جامعه اي مشخص مي كند.
در حقيقت قشر بندي اجتماعي رده بندي گروه ها و افراد بر حسب سهم آنان از دستاوردهاي مطلوب و حائز ارزش اجتماعي است. اگر بخواهيم در يك جمع بندي تعريفي از قشربندي اجتماعي ارائه دهيم بايد بگوييم قشربندي اجتماعي مجموعه اي است سازمان يافته كه در آن افراد و گروه هاي انساني تحت تاثير نابرابري هاي اجتماعي در سطحي از سلسله مراتب دستيابي به منابع با ارزش زندگي قرار مي گيرند. تا اينجا تلاش كرديم تعريفي از نابرابري و قشربندي اجتماعي ارائه دهيم. براي آنكه درك روشن تري از بحث داشته باشيم بهتر است در مقام مقايسه اين دو مفهوم به اين نكته اشاره كنيم كه نابرابري اجتماعي مجموعه اي از تفاوت هاي ميان افراد و گروه ها از نظر ميزان دسترسي به منافع مادي و نمادين است حال آن كه قشربندي اجتماعي نظامي منسجم و رتبه بندي شده مبتني برهمين نابرابري هاي اجنماعي است. همچنين مناسبات بين نابرابري اجتماعي و قشربندي اجتماعي مناسباتي دو سويه و ديالكتيكي است . همان طور كه نابرابري ها عامل شكل گيري قشربندي اجتماعي هستند، نظام قشربندي اجتماعي هم به نوبه خود نابرابري هاي اجتماعي را باز توليد مي كنند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/15  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:61
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده موضوع
مقدمه پژوهش
طرح نامه پژوهش
كليات
مسئله پژوهش
اهميت و ضرورت انتخاب
اهداف پژوهش
كليد واژ ه ها
تعريف واژه ها و اصطلاحات
تنبيه
كودك
كودك آزاري
روش پژوهش
پرسش هاي اصلي پژوهش
پرسش هاي فرعي پژوهش
فصل اول
ادبيات پژوهش
كودك و كودك آزاري
كودك
كودك آزاري
تنبيه و خشونت در فرهنگ مردم
انواع كودك آزاري
آزار جسمي
آزار جنسي
آزار عاطفي
قصور در حق كودكان
قصور جسمي
قصور آموزشي
قصور عاطفي
علل بروز كودك آزاري
آثار و تبعات كودك آزاري
پيامدها و عوارض ناشي از كودك آزاري
فصل دوم
ادبيات پژوهش
كودك آزاري در قانون
آمار كودك آزاري
راه هاي مقابله با كودك آزاري
فصل سوم
نتايج، پيشنهادات، منابع و ماخذ
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و ماخذ

در اين پژوهش ضمن اشاره به مفهوم كودك آزاري از ديدگاه جوامع بين المللي و ارائه آمار جهاني و كشوري به آثار و تبعات، علل بروز آن و نقش قوانين در پيش گيري اين گونه آسيب هاي اجتماعي ميپردازم.
تا بدين وسيله بتوانم گامي هر چند ناچيز در جهت پيشبرد اهداف تعليم و تربيت اسلامي را با توجه به آن چه كه در دين مبين اسلام نسبت به تكريم كودك و محبت به او اشاره شده است بيان كنم.

چكيده موضوع:
گاهي شنيده مي شود كه ميگويند: بچه بايد كتك بخورد تا آدم شود و بسيار نكته هاي ديگر كه به وفوردر گفتگوهاي مردم ديده ميشود. اين حكايت از رخنه كردن خشونت در فرهنگ كشور ما دارد.
در اين زمينه برخي از موافقان مي گويند تنبيه هاي جزئي مانند پشت دستش زدن آسيب چنداني به كودك نمي رساند و فقط به او گوشزد ميكند كه بايد رفتارش را درست كند. اما كارشناسان مي گويند كه عرف بودن حتي يك تلنگر باعث ميشود كه رفتار سوء با كودكان جدي گرفته نشود و فقط رفتارهاي شديدتر از آن اگر شناسايي شود مورد پيگرد قانوني قرار بگيرد. اما شناسايي سوء رفتارهاي شديد و پيگيري آن ها با دشواري هاي زيادي روبروست.
براساس همين گرايش نادرست فكري و تربيتي است كه در ايران بيش از 50 درصد والدين در خانواده هاي ايراني معتقدند كه تنبيه بعنوان يك ابزار تربيتي براي كودك لازم است و 40 درصد والدين ايراني نيز به تنبيه بدني گرايش دارند.
كه در اين زمينه كتاب هاي زيادي نوشته شده است و همچنين مقالات و پژوهش هاي زيادي انجام پذيرفته است كه در اين جا از چند كتاب دراين پژوهش استفاده نموده ام را ياد ميكنم.
سيف ، علي اكبر : روان شناسي پرورشي، تهران، انتشارات آگاه.
شعاري نژاد، علي اكبر : فرهنگ علوم رفتاري، تهران، انتشارات امير كبير.
شريعتمداري، علي : روانشناسي تربيتي، تهران، انتشارات امير كبير.
معتمدي، زهرا، رفتار با كودك، تهران، نشر لك لك.

مقدمه پژوهش:
كمتر كسي را ميتوان ديد كه در كودكي مورد آزار و اذيت اين و آن قرار نگرفته و به نوعي تنبيه نشده باشد. كودكان همواره آسيب پذير ترين اقشار جامعه هستند كه به دلايل مختلف از جمله پايين بودن سن و نداشتن مهارت هاي كافي قادر به حفاظت و حمايت كامل از خود نبوده و نيازمند حمايت بزرگسالان و به خصوص والدين خود هستند.
اينان انسان هايي هستند كه اغلب با حقوق خود آشنا نيستند و نمي توانند در برابر انواع بدرفتاري ها در خانواده از خود محافظت كنند.
اين معضل بزرگ اجتماعي كه از آن بعنوان كودك آزاري ياد ميشود و در همه جوامع چه پيشرفته و چه در حال توسعه را در بر گرفته و آثار كوتاه مدت و بلند مدت متعددي را هم در شرايط فعلي و هم بر آينده او يعني دوران بزرگسالي بر جاي ميگذارد؛ اثراتي كه گاه بسيار جبران ناپذير است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/15  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:14
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
رابطه دين و هنر
هنر ديني و هنر غيرديني
بررسي نمونه هاي تاثير دين بر هنر
نوشته‌ گلايل پژند
نتيجه
دين و اسطوره و تاثير آن بر هنر
پي نوشت
منابع

چكيده:
رابطه دين و هنر
دين، از جهت ماهيت دروني و باطني، حقيقتي آرماني و متعالي است كه ذاتا مطلوب بشر است و هر انساني، بالطبع در آرزوي دستيابي به آن است. اين حقيقت كه به كمال مطلق تعبير شده است، بر تمام زندگي انساني كه در جستجوي كمال است، تاثير ميگذارد و او را در يك نظام عقيدتي و رفتاري كه مجموعه اي از هست ها و نيست ها و بايدها و نبايدها و بهترين ابزار و راه براي دست يافتن به آن كمال مطلق است، قرار ميدهد.
امروزه، هم تاثيرات اديان الهي و هم غير الهي در هنر، مورد بحث قرار ميگيرد؛ چرا كه از ديدگاه پژوهشگران معاصر، دين، مجموعه اي از اصول ثابت، احساسات و حركات جمعي است كه فرد را عميقا تحت تاثير قرار ميدهند و در كارهاي روزمره او، مخصوصا خلق اثر هنري، جلوه گر ميشوند.
شافتس بري (Shafts Bury) در تعريف هنر و زيبايي شناسي آن ميگويد: «زيبايي، فقط به وسيله روح، شناخته ميشود و خداوند، زيباي اصلي است».
فيخته (Fikhteh)، به نوعي، حرف او را تاييد نموده، مي گويد: «هنر، ظهور و بروز روح زيباست و مقصدش تعليم و تربيت. مقصود از هنر، تربيت متوازن سراسر وجود انسان است».
اما هگل (Hegel)، هنر را «تحقق همانندي تصور زيبايي با حقيقت زيبايي» ميداند كه «در كنار دين و فلسفه، راهي براي درك و بيان عميق ترين مسائل انساني و عالي ترين حقايق روح است.»
در اين ميان، لئو تولستوي، در تعريفي زيبا از هنر مي گويد: «براي اين كه هنر را دقيقا تعريف كنيم، پيش از همه، لازم است كه به آن، همچون يك وسيله كسب لذت ننگريم؛ بلكه هنر را يكي از ملزومات حيات بشري بشناسيم». پيداست كه همه اين تعاريف، تعريف «هنر متعهد به آسمان» يا «هنر متعالي» است.
با مد نظر قرار دادن تعاريف بالا، ميتوان هنر را «شكلي نو و دل پذير و نمودي پرجاذبه از حقيقتي اصيل و ماهيتي آرماني» دانست كه ريشه در فطرت پاك انسان دارد و او را از «آنچه هست» به سوي «آنچه بايد باشد»، راهنمايي ميكند. به عبارتي، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه هنر متعالي، مانند دين، سعي دارد تا با توجه دادن انسان به فطرت پاك و الهي خود، همان اهداف دين (يعني تقويت و تصحيح رابطه انسان با: خدا، خود، همنوعان و جهان هستي) را محقق سازد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/10/15  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:153
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهميت موضوع پژوهش
هدف پژوهش
فرضيات
فصل دوم – پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش
تحقيقات انجام يافته
خلاصه فصل
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
اصطلاحات و داده ها
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
ارائه يافته هاي پژوهش
فصل چهارم – تحليل يافته هاي پژوهش
مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها (كمي)
تجزيه و تحليل داده ها (كيفي)
فصل پنجم – نتايج پژوهش
نتيجه گيري نهايي
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات پژوهش
ضمايم

فهرست جداول:
توزيع فراواني مطلق، نسبي و تجمعي سن
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي سابقه كاري
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي تحصيلات
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي نمره ارزشيابي
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي عوامل سازماني
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي عوامل گروهي
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي عوامل فردي
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي فرصت هاي رشد
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي ماهيت كار
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي سياست هاي سازمان
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي شرايط كار
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي نحوه رفتار همكاران
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي سرپرستان سازمان
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي شرايط كار
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي نحوه رفتار همكاران
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي سرپرستان و مديران
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي نيازها و اشتياق ها
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي نيازها و اشتياق ها
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي مزاياي واسطه اي شغل
توزيع فراواني مطلق نسبي و تجمعي زير مجموعه عامل فرصت هاي رشد
جدول آزمون همبستگي اسپيرمن بين متغيرهاي مستقل و وابسته رضايت شغلي و عملكرد
جدول آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و وابسته رضايت شغلي و عملكرد
جدول آزمون همبستگي اسپيرمن بين متغيرهاي عوامل موقعيتي و حالات مشرب شخصي و رضايت شغلي
جدول آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي عوامل موقعيتي و حالات مشرب شخصي و رضايت شغلي
تجزيه و تحليل واريانس يك عاملي بين عوامل اثر گذار بر رضايت شغلي و رضايت شغلي دبيران
شاخص هاي متغير عوامل اثر گذار بر رضايت شغلي بر حسب عامل ميانگين و انحراف معيار
نتايج آزمون حداقل اختلاف معني (LSD) بين ميانگين هاي متغير عوامل اثرگذار بر رضايت شغلي
تجزيه و تحليل واريانس يك عامل بين عوامل مختلف سازماني و رضايت شغلي
شاخص متغير عوامل مختلف سازماني اثر گذار بر رضايت شغلي بر حسب عامل ميانگين و انحراف معيار
نتايج آزمون حداقل اختلاف معني دار (LSD) بين ميانگين هاي متغير عوامل مختلف سازماني

فهرست اشكال و نمودارها:
ديدگاه موقعيتي
علل و پيامدهاي رضايت و عدم رضايت شغلي
نمودار مدل تحليلي تحقيق

پيشگفتار:
آموزش و پرورش از مهم ترين نهادهاي اجتماعي محسوب ميشود كه در واقع كيفيت فعاليت هاي ساير نهادهاي اجتماعي تا اندازه زيادي به چگونگي عملكرد آموزش و پرورش بستگي دارد. آموزش و پرورش در دو بعد فردي و اجتماعي در قابل انسان ها نقش بسيار مهمي را بر عهده دارد.
شناسايي و شكوفايي استعدادهاي افراد در زمينه هاي مختلف رشد و موزون و متعادل انسان در جنبه هاي عقلاني، عاطفي، اخلاقي و اجتماعي مسئولين بس عظيم است كه طي فرآيند تعليم و تربيت بايد تحقق پيدا كند و اساساً كمال انساني بشر در گرو تربيت صحيح ميباشد.
فرآيند تعليم و تربيت، نسل آينده را با ارزش هاي اجتماعي آشنا ميكند، مباني سازگاري مثبت اجتماعي را به آن ها مي آموزد، در تحيكم مباني فردي و اجتماعي مي كوشد، آن ها را به فرهنگ جامعه خود آشنا ميسازد و با ايجاد مهارت هاي هنري، علمي و فني، آن ها را براي عضويت موثر و مفيد و موفق در جامعه آماده ميسازد.
علاوه بر اين ها آموزش و پرورش بايد به رشد قوه قضاوت صحيح، مسئوليت پذيري، خودآگاهي، ايجاد روحيه خلاق، نقاد و متفكر در برخورد با مسائل فردي و اجتماعي بپردازد.
بعلاوه در بعد اجتماعي نيز آموزش و پرورش از اهميت قابل توجهي برخوردار است، حفظ و انتقال ميراث فرهنگي، تحكيم روابط و مناسبات اجتماع، تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص، تحول در روابط و مناسبات اجتماعي، ايجاد شرايط لازم براي توسعه پيشرفت عمومي در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و … فراهم ساختن امكانات لازم براي تضمين رشد و استقلال فرهنگي و اقتصادي از طريق پرورش روحيه اعتماد به نفس، خوداتكايي و تقويت علاقه و رغبت هر چه بيشتر به كار و كوشش و كمال جويي و … از جمله كاركردهاي اساسي است كه بر عهده آموزش و پرورش هر جامعه مي باشد و روز به روز بر اهميت و تاثير آن افزوده ميشود.
با توجه به اهميت عامل رضايت شغلي و تاثير آن در عملكرد دبيران در اين تحقيق سعي شده است تا ضمن بررسي رابطه رضايت شغلي با عملكرد دبيران، عوامل موثر در رضايت شغلي شناسايي شده و اثر گذار ترين و مهم ترين اين عوامل مشخص شود.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ